Ανακοινώσεις  
 Τμήμα Νοσηλευτικής 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Adobe Acrobat Document Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων
Νευρολογικά νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις
Τραύματα & Έλκη, Θεραπεία - Φροντίδα
Εργαστηριακή & Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
ΜΕΘ - Καρδιολογική Νοσηλευτική
Κλινική Παιδιατρική - Νοσηλευτική, Έρευνα
Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Νευρολογικά νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις»


Το Τμήμα Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νευρολογικά νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις».

Αντικείμενο του ΠΜΣ, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Νευρολογικής- Νευροχειρουργικής επιστήμης.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε επαγγελματίες  υγείας και η δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και τη διδασκαλία στο χώρο της Υγείας με στόχο την παροχή κλινικής πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις σε νευρολογικούς ασθενείς. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμο για επαγγελματίες υγειονομικούς που έχουν εμπειρία στη νευρολογική φροντίδα υγείας και επιθυμούν να προωθήσουν την κλινική τους πρακτική, να αναπτύξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στην έρευνα και την τεκμηριωμένη υγειονομική περίθαλψη.

Ο κάτοχος του ΠΜΣ θα είναι ικανός:

 •   Να κατανοεί και να επιλύει τα προβλήματα των νευρολογικών ασθενών και των οικογενειών τους. Ως εκ τούτου θα μπορεί να στελεχώνει Νευρολογικές και Νευροχειρουργικές Μονάδες καθώς και κέντρα αποκατάστασης αναπήρων
 •   Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει νοσηλευτική φροντίδα σε νευρολογικούς ασθενείς και να ασκεί αυτοδύναμο έργο σε νευρολογικούς ασθενείς και στις οικογένειές τους στην κοινότητα (συμβουλευτική, κατ’ οίκον νοσηλεία)
 •   Να σχεδιάζει και να συμμετέχει σε έρευνα εστιασμένη στην προηγμένη νευρολογική φροντίδα
 •   Να απασχολείται γενικότερα σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επί­πεδο γνώσεων και δεξιοτήτων νευρολογικής φροντίδας

Το Π.Μ.Σ. απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον τομέα «Νευρολογικά νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις». Ο τίτλος αυτός απονέμεται από το ΤΕΙ της Αθήνας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή

 •   Πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής,
 •   Διπλωματούχοι άλλων συναφών με τη Νοσηλευτική τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.5 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114Α) της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, Ν.3685/2008 (ΦΕΚ Α΄148).

Οι σπουδές διαρκούν 4 διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει μόνο την εκπόνηση και εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διευθύντρια: Χ. Τσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Τραύματα και έλκη, Θεραπεία - Φροντίδα»
Το Tμήμα Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία - Φροντίδα».
Αντικείμενο του ΠΜΣ, είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου σπουδές και τεχνογνωσία στους φοιτητές του, ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, σε μια ιδιαίτερα σημαντική οντότητα της σύγχρονης επιστήμης όπως τα τραύματα και τα έλκη, οξέα και χρόνια.
Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:               
 1. Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της διαχείρισης των οξέων και χρόνιων τραυμάτων και ελκών.
 2. Η ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την επούλωση των χρόνιων τραυμάτων και ελκών.
 3. Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, στην πρόληψη, τη φροντίδα και θεραπεία των χρόνιων τραυμάτων και ελκών.
 4. Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες στην φροντίδα των στομιών.
 5. Η δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση, στους χώρους εργασίας.
 6. Η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών στους μελλοντικούς επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της υγείας, στους ταχέως εξελισσόμενους τομείς του γνωστικού αντικειμένου τους.
 7. Η στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (τραύματος, εγκαύματος) και  ΤΕΠ από ειδικευμένους επιστήμονες.
 8. Η στελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.
 9. Η συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας.
Ο κάτοχος του ΠΜΣ θα είναι ικανός:
 • Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς με οξέα και χρόνια τραύματα και έλκη
 • Να  συμμετέχει και να αναπτύσσει την έρευνα και την επιστήμη στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την επούλωση χρόνιων τραυμάτων και ελκών
 • Να συντονίζει ομάδες αντιμετώπισης τραυμάτων και ελκών σε κάθε επίπεδο οργανωμένης φροντίδας υγείας όπως και σε κάθε επίπεδο διοικητικής ευθύνης.
 • Να στελεχώνει δομές νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία - Φροντίδα».
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ΦΕΚ 1137/5.05.14).
Οι σπουδές διαρκούν 4 διδακτικά εξάμηνα  Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα με επιπρόσθετη εκτενή περίληψη στην Αγγλική γλώσσα ή αντιστρόφως κατόπιν εισηγήσεως του επιβλέποντος καθηγητή.
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε (30) τριάντα μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ' έτος. Επί πλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Διευθύντρια: Μ. Κελέση,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Εργαστηριακή & Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία»  


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μ.Δ.Ε.-Master) στην «Εργαστηριακή & Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία». Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.  
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Ιατρικής, Τμημάτων Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιων της ημεδαπής,  αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και των κάτωθι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι: Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας. Ο αριθμός των εισακτέων είναι 20 ανά έτος. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα (2.250)  Ευρώ ανά έτος.  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Διευθυντής: Ιωάννης Λεκάκης
, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστημονικά Υπεύθυνος για το Τμήμα Νοσηλευτικής: Φωτούλα Μπαμπάτσικου
, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρ­διολογική Νοσηλευτική»


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύ­μπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγ­γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών οργανώ­νει και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2004 - 2005 Μετα­πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του Ν. 2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος που προβλέπεται από το Άρθρο 11 παρ. 1βτου Ν. 2083/1992 έχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη­μίου Αθηνών.

Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προα­γωγή της γνώσης και η έρευνα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική.

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και ανα­πτυσσόμενο πεδίο της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής επι­στήμης.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:

 1. να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
 2. να στελεχώσουν Καρδιολογικές Μονάδες και Καρ­διολογικά Τμήματα στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
 3. να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επί­πεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
 4. να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές δι­δακτορικού επιπέδου
 5. να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Μο­νάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα­ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι., Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. καθώς και άλλων τμημάτων συναφούς αντικειμένου τριτοβάθμιας εκπαίδευ­σης της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής.

Διευθυντής: Δημήτριος Τουσούλης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος για το Τμήμα Νοσηλευτικής: Ελένη Κυρίτση, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.

 


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα»


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική -Έρευνα»από το Ακαδημαϊκό έτος 2006- 2007.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να ειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Ιατρικής και Νοσηλευτικής επιστήμης. 

Ειδικότερα:

 1. να στελεχώσουν Παιδιατρικές Μονάδες και Τμήματα στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
 2. να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και   δεξιοτήτων του γνωστικού αντι­κειμένου
 3. να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
 4. να διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απα­ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, οι:

 1. Κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής ή Νοσηλευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ΤΕΙ της ημεδαπής (αρθρ. 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114.Α) ή αντίστοι­χων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 3. Κάτοχοι πτυχίου άλλων τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνω­στικού αντικειμένου.

Το ποσοστό εισαχθέντων θα κατανέμεται σε ποσοστό 50% πτυχιούχων ΑΕΙ και 50% πτυχιούχων ΤΕΙ.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά τα άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε 4 διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονι­κή διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα, καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ, Ε.Σ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα» και απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διευθυντής: Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστημονικά Υπεύθυνος για το Τμήμα Νοσηλευτικής: Ελένη Κυρίτση, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.