Ανακοινώσεις  
 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ 
Τμήμα Πολιτικών Μηχ.ΤΕ και Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προέκυψε από τη συγχώνευση του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και του Τμήματος Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σύμφωνα με το ΦΕΚ 133/A'/5.6.2013 του σχεδίου Αθηνά για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: 

β)  Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε. η οποία έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: 
β.α)  Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε.
β.β)  Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ που προέκυψε από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του.

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:   210-5385854,   Fax: 210-5911442, 
email:  civiltopogeo@teiath.gr
Γραμμ. Σπουδαστικών: 210-5385315 (Πολ.), 210-5385316 (Τοπ.)