Αρθρα Χρήστη  
Το επάγγελμα του Οινολόγου (11/04/2017)
Δυναμικοί κλάδοι σπουδών τρόφιμα, ποτά και διατροφή (20/04/2016)
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ (21/10/2015)
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (18/06/2015)
Ανακοινώσεις  
ΜΑΘΗΜΑ «Μοριακή Βιολογία και Γενετική Αμπέλου» (17/04/2018)
ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ (30/03/2018)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 (30/03/2018)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 (30/03/2018)
ΜΑΘΗΜΑ 'ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (28/03/2018)
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΘΕΩΡΙΑ (28/03/2018)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (28/03/2018)
Διάλεξη του κ. Richard Gawel από το Αustralian Wine Institute (26/03/2018)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ" 26/3/18 (24/03/2018)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (19/03/2018)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 21/3 (19/03/2018)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ" 19/3 (16/03/2018)
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 (15/03/2018)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟ (13/03/2018)
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (13/03/2018)
 Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών 
Σύμβουλος ΑμεΑ
Έντυπα ISO 9001:2008
Υποτροφίες
Εκπαιδευτικές εκδρομές
Επαγγελματικά Δικαιώματα Οινολόγων
Απόφοιτοι
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
01/09/2008
Μετά από συζητήσεις πολλών μηνών υπεγράφη η συλλογική σύμβαση για τους Οινολόγους.
Η σύμβαση έχει αναδρομική ισχύ από
01/01/2008.
Για περισσότερες  πληροφορίες επικοινωνήστε με την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (www.panepo.gr)


Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε μεταξύ άλλων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών.
Τα κείμενα έχουν αποσταλεί στο Συμβούλιο Επικρατείας προς έλεγχο πριν τη δημοσίευση τους σε ΦΕΚ. Η ΠΑΝΕΠΟ θα ήθελε να ευχαριστήσει τον καθ. κ. Γρηγοράκη Χρήστο για την στήριξη των θέσεων των Οινολόγων και την προσπάθεια που κατέβαλε στις αρμόδιες επιτροπές. http://www.esos.gr/81/trirovathmia/epaggelmatika-diakiom-19-5-2008.htmΣύμφωνα με το Νόμο 1697/1987, Aρ. Φύλλου 57, άρθρο 4, Παράγραφος 3, οι Oινολόγοι είναι:

Στο άρθρο 9 του Ν. Δ. 243/1969 (ΦΕΚ 144) προστίθενται παράγραφοι 9. και 10. που έχουν ως εξής:

9. Από 1.1.1990. καταργούνται όλες οι διατάξεις του Ν. Δ. 243/1969 που αφορούν τη χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος οινολόγου.

10. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οινολόγοι θεωρούνται:

α)    Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών των Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένων ως ισότημων σχολών της αλλοδαπής.

β)   Οι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν στο προγραμμά σπουδών τους πρόγραμμα οινολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του διεθνούς οργανισμού οίνου και αμπέλου διαρκείας τουλάχιστον δύο εξαμήνων.

γ)    Οι απόφοιτοι της σχολής ΝΤΙΖΟΝ και οι κάτοχοι πτυχίου ανωτέρων σχολών Τεχνολόγων Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) μέχρι 31,12,1986 με υποχρέωση όμως οινολογικής μετεκπαίδευσης, της οποίας το πρόγραμμα, η διάρκεια και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας.Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών


Απόφαση Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ν° 13/11-1-1994


1.      Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με μελέτη, ερευνά και εφαρμογή της τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας πάνω σε σύγχρονούς και ειδικούς τομείς της οινολογίας και της τεχνολογίας των ποτών, καθώς και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων.

2.      Οι παραπάνω πτυχιούχοι θεωρούμενοι ως οινολόγοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1697/1987 έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

2.1.   Παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο οίνων και ποτών σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες είτε ως υπεύθυνοι παραγωγής των μονάδων αυτών είτε ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, είτε ως υπεύθυνοι τμημάτων τους.

2.2.   Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών.

2.3.   Εμπορία και διακίνηση προσθέτων υλών που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες οίνου και ποτών.

2.4.   Ίδρυση και λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων και εργαστηρίου ανάλυσης και ελέγχου ποτών σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

2.5.   Εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης ή συμμετοχή στην εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

2.6.   Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής ή επέκτασης βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών.

2.7.   Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της οινολογίας και της τεχνολογίας ποτών και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

3.      Ασκούν καθήκοντα εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των οίνων και ποτών.

4.      Μπορούν να συμμετάσχουν και συνεργάζονται στη μελέτη για ίδρυση και καλλιέργεια αμπελώνων.

5.      Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες οίνου και ποτών καθώς και σε σχετικές υπηρεσίες. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων των σχετικών με την επεξεργασία παραγωγής και εκμετάλλευση οίνων, ποτών και σχετικών παραγώγων.

6.      Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

7.   Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων και της ισχύουσας νομοθεσίας


Οινολόγοι ως Εμπειρογνώμονες


Μετά από προσπάθειες του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) οι οινολόγοι του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας έχουν σήμερα το δικαίωμα παρουσίας στις κατ'έφεση εξέταση δειγμάτων οίνων και ποτών ενώπιον του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση Αρ. 457/98 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Δρύ στις 3/9/98 επισημένεται ότι:

",,,οι οινολόγοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τ.Ε.Ι. δικαιούνται να παρίστανται στην κατ'έφεση εξέταση δειγμάτων ποτών από το Γ.Χ.Κ. καθώς και ενώπιον του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου".


Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης σε αρχείο μορφής .zip (11 σελίδες σε αρχεία .jpg)
Η ¶δεια ίδρυσης και λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου δίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 243/1969 (ΦΕΚ 144/Α/25.7.69) όπως συμπληρώθηκε Ν. 427/1976 (ΦΕΚ 230/Α/31.8.1976) και ειδικότερα του άρθρου 7 και όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 1697/1987 (ΦΕΚ 57/Α/28.4.87), ¶ρθρο 4, Παράγραφος 3) το οποίο καταργεί την άδεια άσκησης του επαγγέλματος οινολόγου και τις διατάξεις του β.δ. 641/30.9.1970 (ΦΕΚ 217/Α/15.10.70) περί λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου και το π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119/Α/8.11.83) περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες. Αρμόδιες υπηρεσίες για την αδειοδότηση είναι οι Διευθύνσεις Γεωργίας των Νομαρχιών.


ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ   ΣΥΜΒΑΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ  ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ  ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ  ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΟ  Ν 1697/87,

ΠΟΥ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ  ΣΕ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΟΛΗΣ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ.

Στην Αθήνα την 15/2/2005 oι υπογράφοντες  αφενός  Βασίλειος  Κουρτάκης πρόεδρος  του  Συνδέσμου  Ελληνικού  Οίνου  (Σ.Ε.Ο)  και  αφετέρου  Παναγιώτης  Μανωλόπουλος  πρόεδρος  της  Πανελλήνιας  Ένωσης  Πτυχιούχων   Οινολόγων  (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο),  νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την  υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1.       Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των  Οινολόγων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σ' ολόκληρη τη χώρα διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 

Από 01/01/2005

Από 01/07/2005

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

900 ?

930 ?

Μετά  την συμπλήρωση

1    έτους

937 ?

968 ?

 

3    ετών

976 ?

1.010 ?

 

5    ετών

1.000 ?

1.030 ?

 

7    ετών

1.023 ?

1.060 ?

 

9    ετών  

1.050 ?

1.185 ?

 

11  ετών

1.077 ?

1.113 ?

 

13  ετών  

1.100 ?

1.136 ?

 

15  ετών

1.123 ?

1.160 ?

 

17  ετών  

1.148 ?

1.186 ?

 

19  ετών

1.170 ?

1.210 ?

 

21  ετών  

1.192 ?

1.232 ?

 

23  ετών

1.210 ?

1.250 ?

 

25  ετών

1.225 ?

1.266 ?

 

27  ετών  

1.243 ?

1.284 ?

 

29  ετών

1.263 ?

1.305 ?

 

31  ετών

1.283 ?

1.326 ?

 

33  ετών  

1.303 ?

1.346 ?

 

35  ετών

1.323 ?

1.367 ?

2.       Σαν υπηρεσία νοείται η άσκηση επαγγέλματος του Οινολόγου σε οποιονδήποτε εργοδότη φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και ως ελευθέρου επαγγελματία Οινολόγου η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων, καθώς και από στοιχεία δήλωσης φόρου εισοδήματος και του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Επίσης αναγνωρίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας Οινολόγου και ο χρόνος διάρκειας της στρατιωτικής θητείας.

3.       Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ΜΑSΤΕRS ή  P.Η.D ή άλλων ισότιμων αναγνωρισμένων  Ιδρυμάτων του εξωτερικού ή εσωτερικού   αναγνωρίζεται  για  το θέμα της αμοιβής τους, επί  πλέον προϋπηρεσία δύο ή τεσσάρων ετών αντίστοιχα.

4.       Σ' όλους τους Οινολόγους, άνδρες ή γυναίκες, χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% πάνω στους βασικούς μισθούς  που   καθορίζει αυτή η σύμβαση.   Το  επίδομα αυτό  συνεχίζει  να   καταβάλλεται  και στους  διαζευγμένους-νες, ή χήρους-ρες καθώς και στις άγαμες μητέρες Οινολόγους που έχουν την επιμέλεια ή την γονική μέριμνα των παιδιών.

5.       Οι βασικοί μισθοί που καθορίζει αυτή η σύμβαση προσαυξάνονται με επίδομα τέκνων που χορηγείται σ' όλους τους Οινολόγους άνδρες και γυναίκες σε ποσοστό 5% για κάθε   παιδί, εφ' όσον είναι κάτω των 18 ετών και δεν  εργάζονται ή μέχρι 26 ετών, εφ' όσον αποδεδειγμένα σπουδάζουν κανονικά και δεν εργάζονται. Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι εργάζονται στην ίδια επιχείρηση μόνο ο ένας από αυτούς δικαιούται το επίδομα τέκνων. Με σχετική δήλωση τους θα καθορίζουν ποιος από τους δύο θα το εισπράττει. Το επίδομα αυτό χορηγείται απεριόριστα στις περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες εφ' όσον υπάρχει πιστοποιητικό της αρμόδιας επιτροπής ΙΚΑ, με  ποσοστό  αναπηρίας  άνω  του  67%  και  εφόσον  δεν  παίρνουν  ειδικό  επίδομα  για  άλλο  παιδί.

6.       Στους Οινολόγους χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας ως εξής:

                                 i.            Στους προϊσταμένους τμημάτων παραγωγής, έρευνας, χημικού εργαστηρίου, κατεργασίας απόβλητων, ελέγχου και διασφάλισης  ποιότητας, προμηθειών, μελετών και  προγραμματισμού προμηθειών και πωλήσεων μάρκετινγκ, σε ποσοστό 18% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.

                                ii.            Το  επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και στους Οινολόγους που  ορίζονται τεχνικοί ασφάλειας των επιχειρήσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 18% εφ' όσον εκτελούν τα καθήκοντα που συνδέονται μΆ αυτή την ιδιότητα συμπληρωματικά των κυρίων καθηκόντων.

                              iii.            Στην περίπτωση που στην επιχείρηση απασχολείται ένας μόνο Οινολόγος και είναι ο μοναδικός τεχνικός επιστήμονας, τότε ο Οινολόγος δικαιούται επιδόματος υπευθυνότητας 18% υπολογιζόμενου   πάνω  στους  βασικούς μηνιαίους  μισθούς.

                              iv.            Στους προϊστάμενους όλων των τμημάτων παραγωγής ή ολόκληρου του εργοστασίου ή του καταστήματος της επιχείρησης, σε ποσοστά  20%.

                                v.            Ο σύμφωνα με τον νόμο ή με απόφαση της επιχείρησης, οριζόμενος υπεύθυνος Οινολόγος δικαιούται το επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 18% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.

                              vi.            Ο εκάστοτε οριζόμενος από την επιχείρηση υπεύθυνος βάρδιας ή φύλαξης απογευματινής ή νυκτερινής, Οινολόγος δικαιούται το επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 15% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση επικαλύψεως καθηκόντων που αναφέρονται στις παραγρ. α, β, γ, δ, ε ανωτέρω, χορηγείται ένα και μόνο επίδομα και πού θα είναι υψηλότερο απΆ αυτά.

7.       Οινολόγοι απασχολούμενοι σε οποιοδήποτε  τμήμα επιχειρήσεως όπου στο προσωπικό χορηγείται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή με αποφάσεις διαιτησίας ή με άλλες διατάξεις επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή επικίνδυνης εργασίας ή ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, δικαιούνται το επίδομα αυτό σε ποσοστό που το λαμβάνουν οι μισθωτοί του ιδίου τμήματος και οπωσδήποτε σε ποσοστό 12% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
Ειδικά, Οινολόγοι που απασχολούνται σε χημικά ή οινολογικά εργαστήρια δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας ή  ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 13% πάνω στα κατώτατα όρια των βασικών μισθών, ανεξάρτητα αν το παίρνουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Το ανθυγιεινό επίδομα αυτής της παραγράφου χορηγείται σε υψηλότερο ποσοστό εφΆ όσον στον ίδιο χώρο του εργαστηρίου χορηγείται τέτοιο σε άλλους επιστήμονες με Σ.Σ.Ε. ή διαιτητικές αποφάσεις ή άλλες διατάξεις, συμψηφίζεται δε με κάθε επίδομα καταβαλλόμενο για την ίδια αιτία.

8.       Οινολόγοι που υπηρετούν ή  είναι ενταγμένοι σε θέσεις που προβλέπονται από εσωτερικούς κανονισμούς, δικαιούνται τους βασικούς μισθούς μαζί με κάθε είδους προσαυξήσεις και επιδόματα που προβλέπουν κάθε φορά αυτοί οι κανονισμοί, ή οργανισμοί, το σύνολο των οποίων εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα ελάχιστα όρια αποδοχών που καθορίζει  η παρούσα Σ.Σ.Ε.
Οπωσδήποτε οι προσαυξήσεις ή τα επιδόματα που τυχόν προβλέπονται από αυτούς τους κανονισμούς ή οργανισμούς χορηγούνται μόνο πάνω στους Βασικούς μισθούς που αυτοί προβλέπουν.

9.       Στους Οινολόγους – πωλητές καθώς και αυτούς που ασχολούνται   με  την   Οινολογική ενημέρωση  και  οι  οποίοι απασχολούνται με εισπράξεις χρημάτων ή πληρωμές ή αποδόσεις λογαριασμών χορηγείται επίδομα λαθών σε ποσοστό 9% υπολογιζόμενο στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.

10.    Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10% συνολικά στους  Οινολόγους που κατέχουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, με την προϋπόθεση ότι  την  χρησιμοποιούν  κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

11.    Καθιερώνεται για τους Οινολόγους  σύμφωνα  με  την υπ' αριθμ. 25/83 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών η εβδομάδα των 5 (πέντε)  ημερών,  8ώρου ημερήσιας απασχόλησης  και  40 ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης.
Κάθε απασχόληση πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως θα αμείβεται σύμφωνα με ότι προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι και διατάξεις.

12.    Οι Οινολόγοι   δικαιούνται 20 εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με πλήρεις αποδοχές η οποία αυξάνεται κατά μία εργάσιμη ήμερα κατΆ έτος ως τις 22 ημέρες. Σ΄ αυτή τη βάση καθορίζεται κάθε οφειλόμενη  απ' αυτήν την αιτία παροχή.
Μετά την συμπλήρωση 8 ετών απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη ή 10 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη οι Οινολόγοι δικαιούνται 3 (τρεις) εργάσιμες ημέρες άδεια επί πλέον της νόμιμης, έτσι ώστε το σύνολο της ετήσιας άδειας φθάνει συνολικά τις 25 εργάσιμες ημέρες γι' αυτούς που απασχολούνται σε πενθήμερη βάση ή τις 30 εργάσιμες ημέρες γιΆ αυτούς που  απασχολούνται σε εξαήμερη βάση.
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (ΑΝ 539/45, όπως ισχύει) με αποδοχές, μειώνεται από δώδεκα  σε  δέκα μήνες συμπληρωμένους.

13.    Στους  Οινολόγους χορηγείται σε περίπτωση  γάμου άδεια 6 ημερών  για όσους εργάζονται εξαήμερο και  παραμένει 5 εργάσιμων ημερών  για όσους εργάζονται πενθήμερο, με αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν συμψηφίζεται με  την προβλεπόμενη  από την παράγραφο 12 αυτής της Σ.Σ.Ε., ετήσια  άδεια.

14.    Οι μητέρες  εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα  μηνών από τον τοκετό, είτε προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν  νωρίτερα  κατά μία ώρα κάθε ημέρα.

                                 i.            Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των  μητέρων  μπορεί να  ορίζεται  μειωμένο  κατά  δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επί  πλέον  μήνες.

                                ii.            Την άδεια  απουσίας  για  λόγους  φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και  ο  πατέρας εφόσον  δεν  κάνει  χρήση αυτής  η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού,

                              iii.            Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους   ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία, σύμφωνα  με  το  αρθρ. 9  της  Ε.Σ.Σ.Ε.  1993.

                              iv.            Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

                                v.            Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες  συνθήκες, στην απασχόληση  και στις εργασιακές σχέσεις.

15.    Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ήμερων με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

16.    Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις  των Ν. 2112120 και 3198/55 περί αποζημίωσες υπάλληλων.

17.    Στους  εκτός  έδρας απασχολουμένους  Οινολόγους χορηγούνται οι παροχές που προβλέπονται από την παραγρ. 4 της 43739/4395/51 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και  Οικονομικών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αυτή ορίζει  ήτοι: «αποζημίωση ίση με το 1/20 των νομίμων αποδοχών (βασικών μισθών και προσαυξήσεων λόγω επιδομάτων πού προβλέπει η Σ.Σ.Ε.) οδοιπορικά  και   έξοδα διαμονής».

18.    Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η  χρησιμότητα της  συνεχούς  επιμορφώσεως  των επιστημόνων οι οποίοι
απασχολούνται  στη  βιομηχανία  και  η  συμβολή της στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων  και της παραγωγικής διαδικασίας.
ΓιΆ αυτό   ο  Σ.Ε.Ο   αναλαμβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα μέλη του στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους  Οινολόγους την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που  έχουν σχέση  με την  επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που  η συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, ο Σ.Ε.Ο   προτρέπει επίσης τα μέλη του να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των Οινολόγων σ' αυτές τις εκδηλώσεις.

19.    Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι κατά τις επόμενες διαπραγματεύσεις για την Σ.Σ.Ε. του κλάδου, επιθυμούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας.  Δηλώνουν όμως παράλληλα ότι σε περίπτωση αδυναμίας για την εξεύρεση λύσης, συμφωνούν να απευθυνθούν στις υπηρεσίες διαμεσολαβητού ή διαιτητού με κοινή συμφωνία που θα  συμπεριλαμβάνει επίσης και την επιλογή του προσώπου  μεσολαβητού ή   διαιτητού.

20.    Τυχόν  καταβαλλόμενες αποδοχές  ανώτερες  από  τις καθοριζόμενες  σ' αυτή τη  Σ.Σ.Ε.  δεν μειώνονται απ' αυτή.

21.    Η  Ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής αρχίζει την  1η  Ιανουαρίου 2005 και ισχύει  για ένα έτος .

ΓΙΑ  ΤΟ  Σ.Ε.Ο,                                       ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.,

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ                ΠΑΝ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ       


 

^ Αρχή Σελίδας