Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) TEI Αθήνας: 9o τεύχος ηλεκτρονικού περιοδικού ΔΑΣΤΑ
 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) TEI Αθήνας :
9o τεύχος ηλεκτρονικού περιοδικού ΔΑΣΤΑ

  
ΔΑΣΤΑ
Τηλ.: 210 5385174
E-mail: dasta@teiath.gr


H Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του TEI Αθήνας, στο πλαίσιο της  δημοσιότητας, εκδίδει ενημερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο με σκοπό η έκδοση αυτή να αποτελέσει μια πλατφόρμα επικοινωνίας προσφέροντας συνοπτική αλλά ουσιαστική πληροφόρηση όσον αφορά στις επιμέρους πράξεις που συντονίζει
η ΔΑΣΤΑ, δηλαδή «Γραφείο Διασύνδεσης», «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» καθώς και ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικές με ζητήματα απασχόλησης και σταδιοδρομίας των φοιτητών μας.


Συνημμένο θα βρείτε το 9ο Τεύχος της έκδοσης.


Με εκτίμηση,
Γραφείο ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας
 
Email: dasta@teiath.gr 

Επισυναπτόμενα: 
http://www.admin.upatras.gr/modules/file/icons/application-pdf.png9ο τεύχος ηλεκτρονικού περιοδικού


^ Αρχή Σελίδας