Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
05/06/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου του υποέργου «Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: έρευνα ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ προστασία του

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για την συμβάσεων σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της από 12-04-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της πράξης «Θαλής - ΤΕΙ Αθήνας»

 

Σε συνέχεια του από 30-05-13 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με την από 30-05-13 Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας επιλέγονται ως συνεργάτες στη πράξη oι κ.κ. Χ. Πολλάλης, Ε. Κυτινού και Ι. Ζάχου.


^ Αρχή Σελίδας