Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
03/10/2013 Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικών συνεργατών που απασχολούνται σε προγράμματα του ΕΛΚΕ (μετακινήσεις)
Η ημερήσια αποζημίωση των εξωτερικών συνεργατών (ελεύθεροι επαγγελματίες, φοιτητές κλπ) που απασχολούνται  σε προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού και μετακινούνται εκτός έδρας, υπολογίζεται  σύμφωνα με την σχετική διάταξη (Εγκ. Λ. 8378/ΠΟΛ 141/3-10-1983) που αναφέρει ότι «Τα ποσά που καταβάλλονται σε ελεύθερους επαγγελματίες για εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα, αποτελούν ακαθάριστο εισόδημα για τον ελεύθερο επαγγελματία και πρέπει να εισπράττονται με θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών».

Συνεπώς τα παραπάνω ποσά θα δίνονται μόνο ως αμοιβή και θα συμπεριλαμβάνονται στο ποσό της σύμβασης.


^ Αρχή Σελίδας