Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
04/02/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στην με αριθμ. 2/23-01-14 συνεδρίασή της η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού αποφάσισε τα ακόλουθα:

1.    Όλα τα πρακτικά των Επιτροπών Διενέργειας των διαγωνισμών, των Επιτροπών Αξιολόγησης προσωπικού καθώς και τα πρακτικά των Επιτροπών Αξιολόγησης Παραδοτέων και των Επιτροπών Παραλαβής αναλωσίμων & εξοπλισμού θα πρέπει να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της εκάστοτε Επιτροπής.

2.    Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Διενέργειας των διαγωνισμών κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών δύνανται για συγκεκριμένα θέματα,  με αίτημά τους μέσω του πρωτοκόλλου του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων, να ζητούν την βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας και επιπλέον δύνανται να συμβουλεύονται μέλη ΕΠ που είναι ειδικοί στα θέματα που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού.


^ Αρχή Σελίδας