Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
04/02/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στην με αριθμ. 2/23-01-14 συνεδρίασή της η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού αποφάσισε τα ακόλουθα:

1.    Όλα τα πρακτικά των Επιτροπών Διενέργειας των διαγωνισμών, των Επιτροπών Αξιολόγησης προσωπικού καθώς και τα πρακτικά των Επιτροπών Αξιολόγησης Παραδοτέων και των Επιτροπών Παραλαβής αναλωσίμων & εξοπλισμού θα πρέπει να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της εκάστοτε Επιτροπής.

2.    Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Διενέργειας των διαγωνισμών κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών δύνανται για συγκεκριμένα θέματα,  με αίτημά τους μέσω του πρωτοκόλλου του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων, να ζητούν την βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας και επιπλέον δύνανται να συμβουλεύονται μέλη ΕΠ που είναι ειδικοί στα θέματα που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού.


^ Αρχή Σελίδας