Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
04/02/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στην με αριθμ. 2/23-01-14 συνεδρίασή της η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού αποφάσισε τα ακόλουθα:

1.    Όλα τα πρακτικά των Επιτροπών Διενέργειας των διαγωνισμών, των Επιτροπών Αξιολόγησης προσωπικού καθώς και τα πρακτικά των Επιτροπών Αξιολόγησης Παραδοτέων και των Επιτροπών Παραλαβής αναλωσίμων & εξοπλισμού θα πρέπει να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της εκάστοτε Επιτροπής.

2.    Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Διενέργειας των διαγωνισμών κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών δύνανται για συγκεκριμένα θέματα,  με αίτημά τους μέσω του πρωτοκόλλου του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων, να ζητούν την βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας και επιπλέον δύνανται να συμβουλεύονται μέλη ΕΠ που είναι ειδικοί στα θέματα που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού.


^ Αρχή Σελίδας