Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (06/07/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 33.592,90 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 7 «Προμήθεια εργαστηριακών μετρητικών διατάξεων για τα εκπαιδευτικά τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (05/07/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 39.902,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (04/07/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 11840/29-06-2018 για την Προμήθεια Αναλωσίμων για τις ανάγκες του έργου «Ηλεκτρονική παρακολούθηση του εμβρύου στη κύηση και στον τοκετό» (29/06/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 11825/28-06-2018 για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογία της Ενέργειας/MSc in Energy Technology». (28/06/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
04/02/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στην με αριθμ. 2/23-01-14 συνεδρίασή της η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού αποφάσισε τα ακόλουθα:

1.    Όλα τα πρακτικά των Επιτροπών Διενέργειας των διαγωνισμών, των Επιτροπών Αξιολόγησης προσωπικού καθώς και τα πρακτικά των Επιτροπών Αξιολόγησης Παραδοτέων και των Επιτροπών Παραλαβής αναλωσίμων & εξοπλισμού θα πρέπει να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της εκάστοτε Επιτροπής.

2.    Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Διενέργειας των διαγωνισμών κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών δύνανται για συγκεκριμένα θέματα,  με αίτημά τους μέσω του πρωτοκόλλου του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων, να ζητούν την βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας και επιπλέον δύνανται να συμβουλεύονται μέλη ΕΠ που είναι ειδικοί στα θέματα που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού.


^ Αρχή Σελίδας