Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
13/07/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)» της Πράξης «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» με κωδικό MIS 479988
Σε συνέχεια του από 09-06-15 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 2300/14-05-15 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ειδικότητα: Πτυχιούχος ΑΕΙ Διοικητικού - Οικονομικού

Σειρά κατάταξης
Ονοματεπώνυμο

1
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος
2
Ιάκωβος Ζώρζος
3
Αλέξανδρος Λεκάκης
4
Αντιγόνη Θεοδώρου

Οι κ.κ. Παναγιώτα Βαλαή, Μαγδαληνή Ελευθέρογλου, Αναστασία Ευσταθιάδη, Γεώργιος Καπελλάρης, Μαρία Κουτσίμπου, Παναγιώτης Μαραγκάκης, Δέσποινα Σαιτάκη και Θίσβη Χατζηδιάκου δεν αξιολογήθηκαν καθώς ο τίτλος σπουδών τους δεν είναι σχετικός με τον απαιτούμενο τίτλο της προκηρυχθείσας θέσης

Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού έως και τις 17-07-2015.


^ Αρχή Σελίδας