Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευρολογικά Νοσήματα - Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις»
Σε συνέχεια του από 01-09-15 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 3590/08-07-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευρολογικά Νοσήματα -  Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις» με ειδικότητα: Έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ θεωρητικής κατεύθυνσης

Σειρά κατάταξης
Ονοματεπώνυμο

1
Θεοφανή Αδαμοπούλου
2
Ελένη Βαρβάρα Καρακυριάκου
3
Ιωάννα Κρέτση
4
Μαριάνθη Ταξιαρχούλα Χατζέλλη
5
Ευαγγελία Καραντζή
6
Ελένη Ζιάζιαρη
7
Σταυρούλα Δαργωνάκη
8
Δέσποινα Θεοδώρα Μόσχου
9
Πολυξένη Γιαννούλη
10
Ιωάννης Αβαρκιώτης
11
Μαρία Ζηνοβία Μεταξά
12
Γεωργία Ντελώνη
13
Νικόλαος Πετρόπουλος
 
Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού έως και τις 13-10-15.


^ Αρχή Σελίδας