Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΗ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
Σε συνέχεια του από 19-10-15 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 4649/30-09-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΗ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ» με ειδικότητα: Πτυχιούχος ΑΕΙ

Σειρά κατάταξης

Ονοματεπώνυμο

1
Ελένη Παλτόγλου
2
Ελισάβετ Σαλπέα
3
Μαργαρίτα Κυριάκου
4
Δημήτριος Καλλιάρας
5
Άρτεμις Δημητροκάλλη
6
Μαρία Αναστασία Τσάνα
7
Ιωάννης Δάγλας
8
Παρασκευή Μεντή
9
Ευθυμία - Ηρώ Παππά
10
Αναστασία Τσιλίκα
11
Θωμαίτσα Θεοδωρακοπούλου
12
Ανδρεάννα Ξυγκά
13
Ιφιγένεια Πολογιώργη
14
Μαρία Μουζάκη
15
Ειρήνη - Χρυσοβαλάντου - Βαλεντίνη Παναγιώτου
 
Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού έως και τις 27-10-2015.


^ Αρχή Σελίδας