Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανακοίνωση Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών & ωριαίων αποζημιώσεων
Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών & ωριαίων αποζημιώσεων

Στην με αριθμ. 7/06-03-17 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού λογαριασμού καθορίστηκαν οι ετήσιες παραγωγικές ώρες & οι ωριαίες αποζημιώσεις. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε από την με αριθμ. 13/26-04-17 συνεδρίαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας.
Απόφαση αριθμ. 7/06-03-17 καθορισμού
ετήσιων παραγωγικών ωρών & ωριαίων αποζημιώσεων

^ Αρχή Σελίδας