Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Επείγουσα Ανακοίνωση Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)

15 Ιουνίου 2017

Υποχρέωση υποβολής Πόθεν Έσχες

Σε συνέχεια σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ ή «Πόθεν Έσχες») έχουν επιπλέον οι ακόλουθοι:

α) ΟΛΟΙ οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων (ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης – ακόμα και εσωτερικής),

 β) ΟΛΑ τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Επιτροπών Παραλαβής των έργων και

γ) ΟΛΑ τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Επιτροπών Ενστάσεων (για προμήθειες άνω των 150.000€)

Η παραπάνω υποχρέωση προκύπτει από το σχετικό έγγραφο με Α.Π. 120/Γ/2017 το οποίο επισυνάπτεται  (σχετική απάντηση από τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου)

Όσοι κατά το έτος 2015 είχαν μία από τις παραπάνω ιδιότητες έχουν  υποχρέωση υποβολής «Πόθεν Έσχες», ακόμη και στην περίπτωση που το όνομά τους δεν περιλαμβάνεται στην λίστα που έχει σταλεί (προφανώς λόγω αβλεψίας),

Ως προς την υποβολή της ΔΠΚ επισημαίνονται τα παρακάτω:

1. Η δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς του συστήματος taxisnet (κωδικός υποβολής της φορολογικής δήλωσης).

2. Υπάρχουν σοβαρές ποινικές ευθύνες από την μη υποβολή της δήλωσης, η οποία είναι ατομική υποχρέωση του κάθε πολίτη, και η ισχύς της υποχρέωσης ξεκινά από την 01/01/2015.

3. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/06/2017

Θα πρέπει επίσης να σημειωθούν (με βάση την έως σήμερα ενημέρωση που έχουμε) τα ακόλουθα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της ΔΠΚ:

1) Η Αρχή Ελέγχου προς την οποία υποβάλλεται η ΔΠΚ είναι η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Μονάδα Γ».

2) Το νομιμοποιητικό έγγραφο ανάληψης καθηκόντων που οδηγεί στην υποχρέωση υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι το πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών για την αποδοχή διαχείρισης του έργου από τον Ε.Λ. ή το έγγραφο ορισμού μέλους επιτροπής.

3) Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να αναφερθεί στις «Παρατηρήσεις του Υπόχρεου» ότι η δήλωση υποβάλλεται σε εφαρμογή του σχετικού εγγράφου της Αρχής (Α.Π. 120/Γ/2017-24.03.2017), με το οποίο γνωστοποιήθηκε η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης.

4) Όλοι/ες οι υπόχρεοι/ες θα πρέπει να δηλώσουν την «συγγενέστερη» κατά την εκτίμησή τους κατηγορία και να διευκρινίσουν την πραγματική τους ιδιότητα στις «Παρατηρήσεις του Υπόχρεου», δεδομένου ότι δεν υπάρχει στις επιλογές του ηλεκτρονικού συστήματος η πραγματική τους ιδιότητα. Μια πρώτη ενημέρωση για την κατηγορία υπόχρεου είναι ότι για τους/τις επιστημονικά υπεύθυνους έργων αυτή είναι η κατηγορία «->ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΟΔ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ή ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2021 ΚΑΙ ΕΣΠΑ.- >ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ» (βλ. σχετικά σελ. 13 του καταλόγου υπόχρεων που υπάρχει στην αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος) ή εναλλακτικά «->ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ 150.000 €->ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ν.Π.Δ.Δ.- >ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», (βλ. σχετικά σελ. 17 του καταλόγου υπόχρεων).

5) Όσοι είναι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ για το 2015, θα υποβάλλουν ΔΠΚ για τα περιουσιακά τους στοιχεία που κατέχουν την 31η Δεκεμβρίου 2015 με τον χαρακτηρισμό ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ (Ετήσια), ώστε να μην υπάρξει πρόστιμο μιας και έχουν παρέλθει οι 90 ημέρες από την ανάληψη υποχρέωσης. Οι υπόχρεοι ΔΠΚ θα αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο που θα στείλει το ΤΕΙ προς την «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».

6) Σχετικά με τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών κατά την 31/12 του έτους για το οποίο υποβάλλεται η ΔΠΚ, τα οποία πρέπει να δηλωθούν ανεξαρτήτως του ύψους τους, οι Τράπεζες χορηγούν μετά από σχετική αίτηση βεβαίωση για τα υπόλοιπα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για όλους τους λογαριασμούς στους οποίους ο/η υπόχρεος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, χωρίς να χρειάζεται η δήλωση του αριθμού του κάθε λογαριασμού.

Τελειώνοντας και με δεδομένο ότι η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, για τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε και στο γραφείο επικοινωνίας της αρμόδιας Αρχής Ελέγχου (Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης HelpDesk Γ.Γ.Π.Σ.: +30 210-480-2100, email: pothen@hellenic-fiu.gr).

 


^ Αρχή Σελίδας