Ανακοινώσεις  
Οδηγός Κανόνων Πληροφόρησης-Επικοινωνίας για τους Δικαιούχους της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (21/06/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ’ αριθμ. 1329/28-02-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15/06/2018)
Partner search under LIFE Programme (08/06/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων στο πλαίσιο του υποέργου 11 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ) » (06/06/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) τρισδιάστατων εκτυπωτών στο πλαίσιο του υποέργου 2 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ) » (06/06/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη
Στην ιστοσελίδα των εντύπων του Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Αθήνας (http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=11494&lang=el) έχουν προστεθεί  νέες εκδόσεις των παρακάτω εντύπων:

Στην κατηγορία (Σχέδια Συμβάσεων Έργου) έχουν προστεθεί  τα παρακάτω πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον  Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη:

1.7 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΔΠ Ιδρύματος) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.8 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (μέλη ΕΠ/ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.9 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.10 Σχέδιο Σύμβασης Έργου για Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΝΟ για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.11 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (Δημόσιοι Υπάλληλοι άλλων φορέων) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.12 Σχέδιο Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)

Στην κατηγορία (Σχέδια Συμβάσεων Έργου ΕΣΠΑ) έχουν αλλάξει τα παρακάτω πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη:

2.3 Σχέδιο Σύμβασης Έργου ΕΣΠΑ (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΔΠ Ιδρύματος) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
2.4 Σχέδιο Σύμβασης Έργου ΕΣΠΑ (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)

Τα πρότυπα έντυπα της κατηγορίας (Σχέδια Συμπληρωματικών Συμβάσεων Έργου) θα αλλάξουν σύντομα

^ Αρχή Σελίδας