Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 34736/19-09-2018) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με κωδικό ΟΠΣ 5030493, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). (20/09/2018)
1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών (18/09/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 11477/18-06-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18/09/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 33757/26-07-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18/09/2018)
Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών (18/09/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη
Στην ιστοσελίδα των εντύπων του Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Αθήνας (http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=11494&lang=el) έχουν προστεθεί  νέες εκδόσεις των παρακάτω εντύπων:

Στην κατηγορία (Σχέδια Συμβάσεων Έργου) έχουν προστεθεί  τα παρακάτω πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον  Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη:

1.7 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΔΠ Ιδρύματος) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.8 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (μέλη ΕΠ/ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.9 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.10 Σχέδιο Σύμβασης Έργου για Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΝΟ για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.11 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (Δημόσιοι Υπάλληλοι άλλων φορέων) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.12 Σχέδιο Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)

Στην κατηγορία (Σχέδια Συμβάσεων Έργου ΕΣΠΑ) έχουν αλλάξει τα παρακάτω πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη:

2.3 Σχέδιο Σύμβασης Έργου ΕΣΠΑ (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΔΠ Ιδρύματος) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
2.4 Σχέδιο Σύμβασης Έργου ΕΣΠΑ (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)

Τα πρότυπα έντυπα της κατηγορίας (Σχέδια Συμπληρωματικών Συμβάσεων Έργου) θα αλλάξουν σύντομα

^ Αρχή Σελίδας