Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (31/05/2018)
ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :"The magic of SEO" (25/10/2017)
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (18/05/2017)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΛΕΤΗΣ (18/05/2017)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (18/05/2017)
Σεμινάριο Παρουσίασης Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας (11/03/2014)
 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ"
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα Αθήνας (TEI Αθήνας), από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ
Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) MBA, είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και λειτουργεί βάσει της Απόφασης 3384/29.04.2015/ΦΕΚ 741 τ.Β’ και του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.Α’.
Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας. Αντίστοιχα η μέγιστη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα και αυτό λόγω αναστολής σπουδών.
Η δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΙΑΤΗ ΜΒΑ περιλαμβάνει σειρά δώδεκα (12) μαθημάτων και διπλωματική εργασία που πραγματοποιείται στο 3ο εξάμηνο.
Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σε δύο εργάσιμες ώρες της εβδομάδας (απογευματινές-βραδινές ώρες) και το Σάββατο.
Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 3.000 € και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:  1η δόση: 1.000 € με την εγγραφή  2η δόση: 1.000 € πριν την εκκίνηση των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου  3η δόση: 1.000 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.
Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το πέρας των εγγραφών στο Π.Μ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και φακέλου στοιχείων από Δευτέρα 09 Μαΐου έως Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 (15.00) στην παρακάτω διεύθυνση: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ" Αγ. Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω, Αθήνα, Τηλ: 210 5385250 - 210 5385201 – 210 5385200 Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τεχνολογικού Τομέα Αθήνας (TEI ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και ταχυδρομικά.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
 Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας εγγραφής (διαθέσιμη και από τον ιστότοπο του προγράμματος href="http://www.teiath.gr/sdo/de/mba/articles.php?mid=18661&lang=el
 Βιογραφικό σημείωμα  Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 Κείμενο προθέσεων φοίτησης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.
Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.
 Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω σπουδαστές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2016).
 Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).  Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους. Μια εκ των παραπάνω επιστολών δύναται να αντικατασταθεί από συστατική επιστολή υπογραμμένη από ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης που απασχολείται.
 Αντίγραφο πτυχίου αγγλικής γλώσσας για τους υποψηφίους με πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών μη αγγλόφωνων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας δεν είναι προϋπόθεση εισαγωγής στο ΠΜΣ) . Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (υπεύθυνη κα Νικολέτα Μαγγανιά) στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα (ώρες 9:00 – 15:00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή). Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mba.ba@teiath.gr ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. href="http://www.teiath.gr/sdo/de/mba/ .


^ Αρχή Σελίδας