Ανακοινώσεις  
Αναβολή μαθημάτων την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου (15/12/2018)
Εξέταση-Αξιολόγηση των Διπλωματικών Εργασιών (12/12/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΗΡΙΩΝ 2018-19 (06/12/2018)
Παράταση κατάθεσης αιτήσεων για παρουσίαση πτυχιακών εργασιών (30/11/2018)
Ενημέρωση για τους Πρωτοετείς (22/11/2018)
Ωρολόγιο πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου (22/11/2018)
Ενημέρωση για την Μικροοικονομική (20/11/2018)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019 (20/11/2018)
 Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 
ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»

ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

 

Αντικείμενο  

Το προαναφερόμενο δια-ιδρυματικό και δια-τμηματικό Πρόγραμμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»  εξειδικεύεται σε τρεις επιμέρους διακριτές κατευθύνσεις:

       Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

       Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

       Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.      

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αυξανόμενη απαίτηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εξειδικευμένη γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στρατηγικής καινοτομίας στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα στην ίδρυση και ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων, στον σχεδιασμό ανάπτυξης τουριστικών προορισμών και στην λειτουργία επιχειρήσεων που καλύπτουν το πεδίο του τουρισμού υγείας.

Η όλη θεματολογία του Προγράμματος συνδυάζει γνώσεις στη θεωρία και στην πράξη, που αφορούν την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία ειδικότερα στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων και Οργανισμών και εν γένει σε τομείς αιχμής στον κλάδο του Τουρισμού.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2015-16.

 

Υποψήφιοι

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.) της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε.

 

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) άτομα για κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις.

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.500 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις : α) η πρώτη δόση των διδάκτρων (1.250 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., β) η δεύτερη δόση των διδάκτρων (1.250 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από της εγγραφής και η τρίτη δόση (1.000 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου από της εγγραφής και πριν από την έναρξη εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας.

 

Διεξαγωγή μαθημάτων  - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με απογευματινό/βραδινό ωράριο σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας.

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ε.Κ.Κ.Ε., οι οποίες θα προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

 

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 24η Αυγούστου και έως την Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρες 10:00 – 13:00.

 

Δικαιολογητικά

 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

1.     Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

2.     Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

3.     Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

4.     Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

5.     Βεβαίωση Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει).

6.     Αντίτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.

7.     Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.

8.     Δύο συστατικές επιστολές.

9.     Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

Τρόπος Υποβολής

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» στη διεύθυνση:

   Τ.Ε.Ι. Αθήνας

   Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

   Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

   Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

   Γραμματεία του  Π.Μ.Σ «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» (υπ’ όψιν κας Γεωργίας Κυρίτση)

   Αγ. Σπυρίδωνος,  12243  Αιγάλεω, Αττική

 

Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.,  

κα Ναταλία Χατζή (τηλ.  210-53.85.591)  

κα Κυρίτση Γεωργία (τηλ. 210-53.85.263)

e-mail msctourismos@teiath.gr

fax 210-53.14.819.

________________________________________

Στους παρακάτω συνδέσμους είναι διαθέσιμα:


^ Αρχή Σελίδας