Ανακοινώσεις  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (30/08/2019)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (23/07/2019)
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (19/07/2019)
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (AΡ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) (15/07/2019)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (14/07/2019)
 Τμήμα Μαιευτικής 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ


Το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας είναι αντίστοιχο με το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 69066/Ε5 Τεύχος δεύτερο, Αρ. Φύλλου 998, 26/7/2006.


Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Το πτυχίο του Τμήματος Μαιευτικής παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος.


Επαγγελματικό καθεστώς

Ο τίτλος σπουδών οδηγεί στο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα της/του Μαίας/τή (Π.Δ 351 14/6/89), μετά τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από την Νομαρχία, που προϋποθέτει την εγγραφή στο Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών/τών που είναι Ν.Π.Δ.Δ  ( Ν.Δ 2593/1953).     

Το επάγγελμα της/του μαίας/τή περιλαμβάνει την απασχόλησή τους σε:

α) Πρωτοβάθμια φροντίδα: Κέντρα υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Κοινοτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί σταθμοί, Μαιευτικά και Γυναικολογικά Ιατρεία Ι.Κ.Α και Ιατρεία άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στις μονάδες μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και νεογνικών περιστατικών, στα Κέντρα και τα τμήματα Οικογενειακού Προγραμματισμού.

β) Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα: Σε γενικά και ειδικά Νοσοκομεία, σε Μαιευτικά Τμήματα: Αίθουσα Τοκετών, Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία, Τμήματα Λεχωίδων, Τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου, Μονάδες Εγκυμοσύνης Υψηλού Κινδύνου.

Γυναικολογικά τμήματα:  Όγκολογικά, Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Κέντρα Υπογονιμότητας, Τμήμα  Μαστού.

Νεογνολογικά Τμήματα: Τμήματα Νοσηλείας Νεογνών 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου (Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών).

γ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος δύνανται να ασχοληθούν στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν επίσης να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας που είναι  σχετική με τον τομέα της ειδικότητάς τους.

δ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα. Προϋπόθεση αποτελεί η επι 2/ετίας άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της εκπαίδευσης τους σε Νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας και μετά την χορήγηση σχετικής άδειας από την Νομαρχία. Η εκπαίδευση και η άσκηση του Μαιευτικού Επαγγέλματος είναι εναρμονισμένες με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΟΚ 80/154, 80/155 (περί εκπαίδευσης Μαιών στην κοινότητα), που έχουν γίνει νόμος του κράτους με το Προεδρικό Διάταγμα 97/31-3-86 ΦΕΚ 35, τεύχος πρώτο. Το παραπάνω Π.Δ τροποποιήθηκε με το Π.Δ 266/16-10-2003 ΦΕΚ 239 τεύχος πρώτο (περί ελεύθερης διακίνησης των Μαιών/τών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών: 89/594 ΕΟΚ, 89/595 ΕΟΚ.


Πηγές πληροφοριών:

-Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:  http://www.ypepth.gr/

-Ιστοσελίδα ΤΕΙ Αθήνας: www.teiath.gr

-ΤΕΙ Αθήνας: Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω 12210

-Τμήμα Μαιευτικής

-Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Αθήνας (Ν.Π.Δ.Δ):  

 Αριστείδου Παπά 2, 11521, Αθήνα,

e-mail:sema-icm@otenet.gr- Web site :www.semma.gr


^ Αρχή Σελίδας