Ανακοινώσεις  
OΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (05/02/2019)
«Πίνακες αντιστοιχίσεων μαθημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με μαθήματα του πρώην Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας» (29/10/2018)
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Τμημάτων ένταξης φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας (24/10/2018)
 Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην "Τεχνολογία της Ενέργειας" - Master of Science (MSc) in "Energy Technology"


 1. Εισαγωγικό Σημείωμα
 2. Γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το μεταπτυχιακό
 3. Γενική Επισκόπηση του Προγράμματος Μαθημάτων
 4. Τρόποι Αξιολόγησης και Οδηγίες Επανεξέτασης
 5. Περιγραφή Μαθημάτων
 6. Δίδακτρα
 7. Δικαιολογητικά
Εισαγωγικό Σημείωμα
Η ενέργεια στηρίζει όλου του είδους τις ανθρώπινες δραστηριότητες όχι όμως χωρίς επιπτώσεις. Είτε πρόκειται για τις μεγάλες βιομηχανίες είτε για μικρά νοικοκυριά, η εξάρτηση από μια αξιόπιστη παροχή ενέργειας είναι δεδομένη. Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά και ταυτόχρονα τα μεγάλα αποθέματα καυσίμων εντοπίζονται σε πολύ λίγες χώρες. Ως εκ τούτου η παραγωγή ενέργειας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα. Επιπλέον, οι εθνικές κυβερνήσεις άρχισαν να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις που έχει η κατανάλωση ενέργειας στο περιβάλλον. Οι κλιματολογικές αλλαγές που παρατηρούνται σχετίζονται άμεσα με την κατανάλωση ενέργειας. Η Συμφωνία του Κιότο είναι ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα διεθνών και εθνικών πολιτικών δράσεων που επηρεάζουν τη νομοθεσία της βιομηχανίας και των τοπικών κοινωνιών. Η αυξημένη ζήτηση ενέργειας σε συνδυασμό με τις περιορισμένες πηγές καυσίμων καθώς και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, καθιστούν την ενέργεια ένα θέμα πολλά υποσχόμενο προς μελέτη και εφαρμογή.

Το Π.Μ.Σ. εν συντομία

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η πραγμάτευση των τρεχόντων ζητημάτων στο επιστημονικό πεδίο της Ενέργειας και το μέλλον της βιομηχανίας της Ενέργειας μέσω της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών με στρατηγικές διαχείρισης.
Σκοποί του Προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου στον τομέα των Τεχνολογιών και ευρύτερη γνώση και δεξιότητες στον τομέα της Ενέργειας, −τόσο για το Μηχανικό Πράξης όσο και για το Μηχανικό σε ρόλο διευθυντικό για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής− και η παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης, για επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Ενέργειας και των νέων τάσεων σε αυτήν.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (03) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε τέσσερα (04) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Science-MSc) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση όλων των μαθημάτων (αποδεικνύεται με εργασίες και εξετάσεις) καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, η διδασκαλία τους διεξάγεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

Γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το μεταπτυχιακό

Σύμβουλος - Καθηγητής

Για κάθε φοιτητή που παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα οριστεί ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού που θα έχει το ρόλο του συμβούλου. Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τους συμβούλους- καθηγητές τους για όλα τα θέματα που αφορούν τη μαθησιακή δουλειά, τη μελέτη, καθώς και άλλα θέματα της φοιτητικής ζωής.

Συμβουλευτικό ρόλο, επίσης, έχει η υπεύθυνη του μεταπτυχιακού προγράμματος.


Επικοινωνία - Αξιολόγηση

Υπάρχει μια σειρά επιλογών, ανοικτή στους φοιτητές, για να επικοινωνήσουν τις απόψεις τους για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα μαθήματα και το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Στο τέλος κάθε μαθήματος θα δοθούν ερωτηματολόγια, που θα επιτρέψουν στους μαθητές να εκφράσουν την γνώμη τους για την ποιότητα του μαθήματος και της διδασκαλίας. Η ίδια διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και στο τέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος ώστε οι φοιτητές να αξιολογήσουν όλο το πρόγραμμα.

Επίσης, σε τακτικό επίπεδο, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν άτυπα με τα μέλη του προσωπικού για τα θέματα που τους απασχολούν ή τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν προκειμένου να οδηγηθούν σε άμεσες λύσεις ή σε περισσότερη καθοδήγησή και προτάσεις που μπορούν να υιοθετήσουν οι φοιτητές.


Γενική Επισκόπηση του Προγράμματος Μαθημάτων

Γενική Επισκόπηση

Το πρόγραμμα μαθημάτων παρέχει μια γενική θεώρηση για την παγκόσμια και εθνική εικόνα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, τις θεμελιακές επιστήμες για παραγωγή, αποθήκευση και κατανάλωση ενέργειας και τις συνέπειες στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία, των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ενέργεια.

Η ευρεία θεώρηση ακολουθείται από την εξειδίκευση στις πηγές και στην παραγωγή ενέργειας, τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, τη σχέση ενέργειας και περιβάλλοντος και τη σχέση ενέργειας και επιχειρηματικότητας.

Η εξειδίκευση ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή μιας πρωτότυπης έρευνας στη μορφή είτε ατομικής είτε ομαδικής εργασία. 

Σκοποί και Στόχοι

Ο σκοπός του προγράμματος μαθημάτων είναι:

 1. Να επιληφθεί τα τρέχοντα ζητήματα ενέργειας και το μέλλον της βιομηχανίας της ενέργειας μέσω της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών με τις στρατηγικές διαχείρισης
 2. Να παράγει μεταπτυχιακούς αποφοίτους με ικανότητες συνεισφοράς στην διαμόρφωση των μελλοντικών κατευθύνσεων της βιομηχανίας που συνδέεται με την ευρεία έννοια του τομέα της ενέργειας.
 3. Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς αποφοίτους με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για μια θετική συμβολή στις επιχειρηματικές στρατηγικές.
 4. Να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς αποφοίτους μια ευρεία δια-τομεακή τεχνική κατάρτιση, καθώς και βαθύτερη γνώση και εργασιακές ικανότητες εξειδικευμένων επιλεγμένων τεχνολογιών.
 5. Να δημιουργήσει φοιτητές ικανούς να λειτουργήσουν σε ένα πολυτομεακό περιβάλλον.
 6. Να αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ικανότητας εφαρμογής αυτών των δεξιοτήτων σε αναπτυσσόμενες καινοτομικές λύσεις για τις πρακτικές ανάγκες της κοινωνίας.
 7. Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να μπορούν να ακολουθήσουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα σε βάθος παρέχοντας τους επιλογές.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση και Γνώση

 • Η απόκτηση μιας ευρείας, αλλά αναλυτικής θεώρησης των επίκαιρων θεμάτων της ενέργειας.
 • Η κατάκτηση των βασικών αρχών των επιστημών τεχνολογίας που συνδέονται με την ενέργεια.
 • Η εξέλιξη της γνώσης σε ανώτατο επίπεδο και η κατανόηση εννοιών, αρχών, θεωριών, και εφαρμογών εξειδικευμένων τεχνολογιών σε συγκεκριμένα επιλεγμένα θέματα.
 • Η ανάπτυξη γνώσεων επιχειρηματικότητας, διαχείρισης, νομικών και κοινωνικών θεμάτων στην τεχνολογία της ενέργειας.
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε θέματα επιχειρηματικότητας με στόχο την καλή πρακτική της τεχνολογίας.
 • Η παραπέρα ανάπτυξη και εκτίμηση της δεοντολογίας και των κανόνων που σχετίζονται με την σωστή επαγγελματική άσκηση.

Δεξιότητες ανά ενότητα μαθημάτων

 • Η ενσωμάτωση των αρχών τεχνολογίας με τη γνώση και την κατανόηση των μαθηματικών, της επιστήμης και της διαχείρισης, ώστε να είναι εφικτή η υιοθέτηση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στη λύση προβλημάτων.
 • Η χρήση ποικίλων πηγών για την παραγωγή και αξιολόγηση ιδεών.
 • Η χρήση μαθηματικών μοντέλων για την αξιολόγηση και επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων.
 • Η ανάλυση σύνθετων καταστάσεων πολύ-επιστημονικής φύσης για την δημιουργία κατάλληλων επιχειρηματικών στρατηγικών.

Γνωστικές Δεξιότητες

 • Η μεταφορά των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων σε ποικίλα πλαίσια.
 • Η ενσωμάτωση θεωρίας και πρακτικής.
 • Η εφαρμογή αριθμητικών, επιστημονικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.

Βασικές Δεξιότητες

 • Η αποτελεσματική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα και με τη χρήση ποικίλων μέσων.
 • Η ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας αλλά και ως υπεύθυνος ομάδας.
 • Ο σχεδιασμός και οργάνωση της ατομικής μαθησιακής διαδικασίας μέσω αυτό-διαχείρισης και διαχείρισης χρόνου.
 • Η κατάρτιση στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής υψηλού επιπέδου.

Επαγγελματική Δεοντολογία

 • Επίδειξη ικανότητας κριτικής συνειδητοποίησης των επίκαιρων ζητημάτων του τομέα και ικανότητα διεξαγωγής εμπεριστατωμένων κριτικών σε περιπτώσεις ατελών ή ασυνεχών δεδομένων, ή σε καταστάσεις όπου δεν υπάρχουν επαγγελματικοί/δεοντολογικοί κώδικες και πρακτικές για καθοδήγηση.
 • Επίδειξη ικανότητας για αυτόνομη και ομαδική εργασία, ανά περίπτωση. Επίσης ικανότητα κριτικής σκέψης σε θέματα που σχετίζονται με ρόλους και ευθύνες.

Τρόποι Αξιολόγησης και Οδηγίες Επανεξέτασης

Αξιολόγηση Μαθημάτων

Η πολιτική που ακολουθείται για την αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών στα μαθήματα περιλαμβάνει διάφορους τύπους εξέτασης. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων διεξάγονται τεστ σε τακτά διαστήματα με στόχο να παραχθεί μια απεικόνιση της θεωρίας και οι φοιτητές να μπορούν να ενημερωθούν για τις επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται συνεχής αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και συνοπτική αξιολόγηση στο τέλος των μαθημάτων. Αυτές οι δύο μορφές εξέτασης χρησιμοποιούνται σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε μάθημα αλλά και οι δύο θεωρούνται σημαντικές για την συνολική αξιολόγηση και συμπεριλαμβάνονται στην επίσημη μέτρηση της επίδοσης των φοιτητών ως προς συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η κατανόηση, η γνώση και οι ικανότητες που αναπτύσσονται ανά θέμα, εξετάζονται με διάφορους τρόπους όπως τεστ, μικρές εργασίες, γραπτές εξετάσεις, εργαστηριακές εκθέσεις, ατομικές εργασίες και παρουσιάσεις.

Οι ατομικές ικανότητες αξιολογούνται κυρίως με εργασίες, εργαστηριακές ασκήσεις και παρουσιάσεις.

Λεπτομέρειες για την μέθοδο αξιολόγησης των επιδόσεων των φοιτητών παρέχονται στην περιγραφή μαθημάτων.

Περιγραφή Μαθημάτων

Όνομα πτυχίουΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(M.Sc.)
Τυπική διάρκεια σπουδών (ώρες άνθρωποπροσπάθειας σπουδαστών) 1800
Διδακτικές μονάδες 180 (90 ECTS)
Οι σπουδαστές πρέπει για να καλύψουν τις απαιτήσεις για το επίπεδο του Master και πρέπει να περάσουν ένα από τα μαθήματα επιλογής (ε) και όλα τα άλλα μαθήματα.
Όνομα μαθήματος
B51ET  Βασικές Αρχές Ενέργειας (υ)
ΤΕΙΑ 4  Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ε)
ΤΕΙΑ 2  Διαχείριση Ενέργειας στα Κτήρια (υ)
ΤΕΙΑ 5  Κλιματισμός (ε)
ΤΕΙΑ 6  Υψηλές Τάσεις (ε)
B51GE  Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (υ)
ΤΕΙΑ 3  Ηλεκτρικά Συστήματα Ισχύος (υ)
ΤΕΙΑ 1  Υπολογιστική Ρευστομηχανική (υ)
B51GI  Τεχνολογικές Εξελίξεις & Επιχειρηματική Στρατηγική (υ)
B81EZ  Κριτική Ανάλυση και Ερευνητικές Μέθοδοι (υ)
B51MD  και ΤΕΙΑ 7 Μεταπτυχιακή Διατριβή (υ)


(υ): υποχρεωτικό
(ε): επιλογή

Δίδακτρα: 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το συνολοκό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 4000 euro.


Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση 
2. Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα
3. Αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
5. Δύο συστατικές επιστολές στα Αγγλικά ή Ελληνικά
6. Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας (TOEFL 550 or better (paper based), TOEFL 213 or better (CBT), TOEFL 80 or better (IBT, Internet Based Test), IELTS 6.0 or better, Cambridge Advanced English, Cambridge / Michigan Proficiency, Κρατικό Δίπλωμα Γ2 ή πτυχίο ΒSc ή MSc από Πανεπιστήμιο Μ. Βρεττανίας, ΗΠΑ ή Αυστραλίας)

Πληροφορίες:

Καθημερινά 08:00-15:00, τηλ. 210 5385307 (κα. Μαρία Κωβαίου, Λουκία Σκρέτη)
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscenergy@teiath.gr

Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Δρ. Μαρία Σαμαράκου, Καθηγήτρια.

Υποβολή Δικαιολογητικών:
Η αποστολή της αίτησης και των διακαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε μέσω e-mail (στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscenergy@teiath.gr) είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ 
MSc in Energy Technology
ΤΕΙ Αθήνας
Αγ. Σπυρίδωνος
12210 Αιγάλεω


^ Αρχή Σελίδας