Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
08/03/2013 - Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας 2013-14

Οι ειδικότεροι στόχοι της Πράξης περιλαμβάνουν:

- Την από κοινού ανάπτυξη της έρευνας μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειριών των ερευνητικών ομάδων στις δύο χώρες

- Τις αμοιβαίες μετακινήσεις και ανταλλαγές των ερευνητικών ομάδων

- Την προώθηση και στήριξη νέων ερευνητών

 

Ειδικότερα για τους σκοπούς της πράξης, στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, θα ενισχυθούν κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά έργα , στους παρακάτω τομείς έρευνας:

- Επιστήμη περιβάλλοντος σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές

- Τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Επικοινωνίας με το Περιβάλλον

- Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής σε παραδοσιακούς κλάδους

- Υγεία, ιατρική

 

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες είναι όλες οι συναφείς δραστηριότητες που περιλαμβάνουν:

- Μετακινήσεις και ανταλλαγές μεταξύ των ερευνητικών ομάδων των δύο πλευρών

- Απασχόληση ενός νέου ερευνητή για τις ανάγκες του έργου

- Υλοποίηση πειραμάτων και εργαστηριακών δοκιμών, καθώς και έρευνες πεδίου απόλυτα συνυφασμένες με το υλοποιούμενο έργο

- Κοινές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, αποκλειστικά , τα κάτωθι:

1. Αμοιβή Νέου Ερευνητή

2. Ανταλλαγές-Μετακινήσεις

3. Μετακινήσεις εσωτερικού για «έρευνα πεδίου»

4. Αναλώσιμα

5. Δαπάνες απόσβεσης μικρού εργαστηριακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο έργο, που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.

6. Έξοδα κοινών δημοσιεύσεων

7. Ταχυδρομικά έξοδα

8. Δαπάνες απόσβεσης λογισμικού που χρησιμοποιείται στο έργο, που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου

 

Μόνο άμεσες δαπάνες για το έργο είναι επιλέξιμες. Όλες οι ανωτέρω δαπάνες θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του έργου και να προβλέπονται στο σχετικό έντυπο υποβολής της πρότασης.

 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός – δημόσια δαπάνη ανά έργο, δεν θα υπερβαίνει τα 30.000 ? και αναμένονται να ενταχθούν 10 έργα. Επισημαίνεται ότι μόνο ένα έργο ανά Επιστημονικό Υπεύθυνο θα εγκριθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης.

 

Προϋπολογισμός: ? 300.000

Περίοδος υποβολής: από 1/3/2013 έως 12/4/2013

Όροι και προϋποθέσεις: Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το Δημόσιο Ερευνητικό Ίδρυμα, Πανεπιστήμιο, ΑΤΕΙ, όπως έχει ορισθεί στο σημείο 5 του παρόντος Οδηγού.

Σε ποιους απευθύνεται: Οι δικαιούχοι στην παρούσα πράξη είναι όλοι οι Δημόσιοι Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και εργαστήρια αυτών), καθώς και οι φορείς που με βάση το άρθρο 12 του Ν.3297/23-12-2004, ΦΕΚ 259Α/2004

 

Σχετικά αρχεία

Οδηγός Εφαρμογής

Περίληψη Προκήρυξης

Πίνακας συσχέτισης 3ου επιστημονικού πεδίου

Ανάλυση 3ου επιστημονικού πεδίου



^ Αρχή Σελίδας