Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
09/04/2013 Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015

Σκοπός της συνεργασίας των χωρών είναι, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των  ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ έρευνας και παραγωγής, η ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα να επενδύσει σε δραστηριότητες  ΕΤΑ και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων και της εξειδίκευσης του επιστημονικού δυναμικού. Ειδικότερα, στόχοι της πράξης είναι:

 • η  επικέντρωση των  προσπαθειών και των  διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία μείζονος ενδιαφέροντος για τις δύο χώρες και σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία.
 • η ανάπτυξη του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού  και της αριστείας στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων / υπηρεσιών, σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • η ανάπτυξη  νέων γνώσεων-συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών- ή και κοινών ερευνητικών πόρων, με στόχο τη βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.
 • η ενίσχυση διακρατικών Ε&Τ  έργων που στοχεύουν στην επίτευξη  συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, στην ανάπτυξη ή στη βελτίωση προϊόντων, διεργασιών,  υπηρεσιών, πολιτικών  και θα υλοποιηθούν   με την ενεργό συμμετοχή του παραγωγικού τομέα των δύο χωρών.
 • η βελτίωση των  δεξιοτήτων και της εξειδίκευσης των φορέων, στην  προώθηση της διεθνούς συνεργασίας  και  στην περαιτέρω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού χώρου Έρευνας. 

Η υλοποίηση των στόχων προωθείται μέσω της διαμόρφωσης δυναμικών συνεργασιών και της από κοινού εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων μεγάλης κλίμακας, στα ακόλουθα  επιστημονικά πεδία τα οποία ορίστηκαν από κοινού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

100% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Είδος ενίσχυσης

Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Κατηγορία δικαιούχων

Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Άλλα νομικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

Η Ελληνο γερμανική Ε & Τ Διακρατική Συνεργασία απευθύνεται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας Διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν, συμπράξεις (βλ. ορισμό) Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών) και Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και από τα δύο Κράτη. Οι προτάσεις  θα περιλαμβάνουν κατά μέγιστο δύο συνεργαζόμενους φορείς από κάθε πλευρά, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του έργου.

Όροι και προϋποθέσεις

Προτάσεις που δεν έχουν διακρατικό εταίρο δεν θα γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η συμμετοχή, ως εταίρων, φορέων (επιχειρήσεων, ερευνητικών ή και άλλων φορέων) από το εξωτερικό -εκτός της Γερμανίας-  με την προϋπόθεση ότι οι  συγκεκριμένοι φορείς δεν θα επιχορηγούνται από το έργο, η χρηματοδότηση τους θα πρέπει να γίνεται από ίδιους πόρους. Διευκρινίζεται ότι δεν λογίζεται στο συνολικό αριθμό φορέων η συμμετοχή φορέα με μηδενικό προϋπολογισμό ή δημόσια δαπάνη (πλην των φορέων της Γερμανίας).

Τα προτεινόμενα μεγάλης κλίμακας Ε& Τ έργα πρέπει να αποφέρουν προφανές όφελος στις δύο χώρες, στους συμμετέχοντες των συμπράξεων  αλλά και γενικότερα οφέλη  στην οικονομία. Επισημαίνεται ότι η σύμπραξη με επιχείρηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική όμως δεν αποτελεί αποκλειστική προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ιδιαίτερα εάν δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου. Εντούτοις, η αναγκαιότητα σύμπραξης με επιχείρηση θα κριθεί κατά την αξιολόγηση των προτάσεων και οι προτείνοντες  οφείλουν να αιτιολογήσουν με σαφήνεια τους λόγους της μεταξύ τους συνεργασίας, της επιλογής των συνεργαζόμενων φορέων και της επάρκειας τους για την υλοποίηση του έργου. Η σύνθεση της σύμπραξης θα πρέπει διασφαλίζει απόλυτα την ικανοποίηση των στόχων και την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, να πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος και παράλληλα να αναδεικνύει τα οφέλη που θα προκύψουν και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει η μεταξύ τους συνεργασία.

Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης, ως ερευνητικός φορέας νοείται ένας φορέας, όπως Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ινστιτούτο, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, από τους κύριους  σκοπούς του οποίου είναι η διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής έρευνας και η διάδοση των αποτελεσμάτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά τεχνολογίας. Όλα τα κέρδη πρέπει να επανεπενδύονται στις δραστηριότητες αυτές, τη διάδοση των αποτελεσμάτων ή τη διδασκαλία. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν έναν τέτοιο φορέα, π.χ. με την ιδιότητα μετόχων ή μελών, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί φορείς - διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου

Προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν χωρίς  συνεργασία με την άλλη χώρα  αποκλείονται από τη διαδικασία. 

 • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση και να έχουν δημοσιεύσει τον σχετικό ισολογισμό (ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία). 
 • Όσον αφορά στις ΟΕ & Ε.Ε. είναι απαραίτητη η υπερδωδεκάμηνη χρήση
 • Η μέγιστη δημόσια δαπάνη που μπορεί να εγκριθεί για κάθε έργο, από κάθε πλευρά, δεν θα υπερβαίνει  τις 250.000 ?.
 • Ο αριθμός των  φορέων που συνεργάζονται σε κάθε πρόταση δεν θα υπερβαίνει τους δύο, από κάθε πλευρά και θα πρέπει  τεκμηριωμένα να αντανακλά τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας  των προτάσεων αποτελεί η ισόρροπη χρηματοδότηση και  συμμετοχή  των δύο χωρών στη σύμπραξη. 
 • Η  διάρκεια των προτεινόμενων έργων δεν θα  πρέπει να υπερβαίνει τα δύο χρόνια (έως  τον Οκτώβριο του 2015).  Δε θα εξετάζονται προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης  μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη.
 • Δεν θα χρηματοδοτούνται προτάσεις που ήδη χρηματοδοτούνται από άλλες δημόσιες (εθνικές ή κοινοτικές) πηγές.

Τι χρηματοδοτείται

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες για κτήρια  (μόνο αποσβέσεις στις επιχειρήσεις)
 • Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό (μόνο αποσβέσεις στις επιχειρήσεις)
 • Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από φυσικά και νομικά πρόσωπα)
 • Συμπληρωματικά γενικά έξοδα
 • Απλές λειτουργικές δαπάνες (Δαπάνες ανταλλαγών, μετακινήσεων, κλπ.)
 • Δαπάνες για μελέτη σκοπιμότητας
 • Δαπάνες για έξοδα δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για τις ΜΜΕ

Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης.

Προϋπολογισμός

? 5.000.000

Αναλυτικά:

 • Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα": 1.772.134,17 ευρώ
 • Αττική: 1.520.573.30 ευρώ
 • Κεντρική Μακεδονία: 1.389.674.17 ευρώ
 • Δυτική Μακεδονία: 78.601.67 ευρώ
 • Στερεά Ελλάδα: 209.604.17 ευρώ
 • Νήσων Νοτίου Αιγαίου: 29.412.52 ευρώ 

Περίοδος υποβολής

από 3/4/2013 έως 3/6/2013

 

Σχετικά αρχεία

Οδηγός εφαρμογής 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Περίληψη Προκήρυξης στα Ελληνικά 

Call Summary 

 


^ Αρχή Σελίδας