Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την ολοκλήρωση των Υποέργων της ενταγμένης Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» (κωδικός ΟΠΣ 360204) [ΕΛΗΞΕ]
- Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο  «Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΕΙ Αθήνας»
- Διακήρυξη Διαγωνισμού
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


^ Αρχή Σελίδας