Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
23/12/2013 Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της αποδοχής της πολυμορφίας στο χώρο εργ
Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης που αφορούν στη δημιουργία νέων ή/και στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων», οι οποίες θα παρέχουν μία δέσμη ομογενοποιημένων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους και θα λειτουργούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να διασφαλίζεται:η αποτελεσματικότητά τους με μετρήσιμα αποτελέσματα
 • η συνέργια τους με την τοπική κοινωνία
 • η συμπληρωματικότητά τους με ήδη λειτουργούσες δομές και η ένταξή τους σε ένα κοινό πλαίσιο υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο
 • η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αλλαγή στερεοτύπων, με στόχο την ενεργό συμμετοχή το δυνατόν περισσότερων φορέων
 • η βιωσιμότητά τους και μετά το πέρας της χρηματοδότησής τους.

 Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Τομείς ενδιαφέροντος

Κοινωνική Ενσωμάτωση - Κοινωνικές Υπηρεσίες

Κατηγορία δικαιούχων

Άλλα νομικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Συλλογικοί Φορείς

 Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι των ανωτέρω πράξεων δύνανται να είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα:

 • Σωματεία
 • Ιδρύματα
 • Εταιρίες Αστικού Δικαίου
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Επαγγελματικές Ενώσεις
 • ΝΠΙΔ που δεν εντάσσονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Όροι και προϋποθέσεις

Ο φάκελος κάθε πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και http://www.athensib.gr.

ii) Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων» Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιείται το αντίστοιχο υπόδειγμα που παρέχεται ως συνημμένο στην παρούσα Πρόσκληση.

iii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και http://www.athensib.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται. Επισημαίνεται ότι, το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) που θα υποβληθεί στο φάκελο της πρότασης μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά τη συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Για το λόγο αυτό, οι φορείς που θα υποβάλλουν πρόταση για ένταξη πράξεων στο ΕΠ ΑΝΑΔ στο πλαίσιο της παρούσας οφείλουν να επικοινωνήσουν με το στέλεχος της Μονάδας Δ του ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο, για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Υποβολή του ΕΣΠΑ, πριν την υποβολή της πρότασης.

iv) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Πράξης, τύπου Gantt.Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να αναλύεται σε επίπεδο δομής.

v) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχου τύπου Γ. Στην περίπτωση που ο φορέας διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β, θα πρέπει, μαζί με τη σχετική βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας, να προσκομίζει και αντίγραφο της διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων και της διαδικασίας υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα από το σχετικό Εγχειρίδιο Διαδικασιών.

vi) Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Δικαιούχου / και των τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα - Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου. Τα ανωτέρω απαιτούνται για το σύνολο των συνδικαιούχων στην περίπτωση που η πρόταση κατατίθεται από ένωση συνδικαιούχων φορέων.

vii) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από το/τη νόμιμο εκπρόσωπο, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο Δικαιούχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση από το/τη νόμιμο εκπρόσωπο των τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

viii) Εκτύπωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικά με το καθεστώς ΦΠΑ του Δικαιούχου, ή κατά περίπτωση όλων των φορέων της ένωσης συνδικαιούχων.

ix) Απόφαση του Δ.Σ. του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

x) Νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης του Δικαιούχου και των επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με τυχόν τροποποιήσεις ή/και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ, όπου θα εμφανίζεται ο σκοπός ή/και οι αρμοδιότητες, ο/η νόμιμος εκπρόσωπος, η έδρα και τα τυχόν παραρτήματα κλπ.).

xi) Ασφαλιστική - Φορολογική ενημερότητα του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης.

xii) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Δικαιούχος και οι τυχόν επιμέρους συμμετέχοντες Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα δεν τελούν υπό πτώχευση, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, υπό διαδικασία έκδοσης πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης κατάστασης. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το ανώτερο μέχρι τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

xiii) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για μη συμμετοχή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική τους σύνθεση, ΟΤΑ, φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

xiv) Δημοσιεύματα ή άλλο υλικό τεκμηρίωσης της εμπλοκής του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην τοπική κοινωνία, στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται.

xv) Οικονομικός και κοινωνικός απολογισμός δράσεων τριών ετών του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, δημοσιευμένος ή αναρτημένος στις ιστοσελίδες τους.

xvi) Αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.

xvii) Περιγραφή της εμπειρίας του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους Συνδικαιούχων στην υλοποίηση και διαχείριση εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο της Πρόσκλησης. Η εμπειρία θα πρέπει να περιγράφεται στους αντίστοιχους πίνακες που περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα του Σχεδίου Δράσης (τόσο για τις προτάσεις που αφορούν στις Κοινωνικές Δομές). Στους πίνακες αυτούς πρέπει να αποτυπώνεται ο τίτλος του Έργου, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή η Κοινοτική Πρωτοβουλία ή η δράση, ο φορέας χρηματοδότησης, η απόφαση έγκρισης, ο προϋπολογισμός του Έργου και του φορέα, οι ομάδες στόχου, ο χρόνος υλοποίησης, καθώς και οι ενέργειες που υλοποίησε ο φορέας. Οι ανωτέρω πίνακες θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα (εγκριτικές αποφάσεις, συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κ.ά.) που αποδεικνύουν τη
συμμετοχή του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους συνδικαιούχων στα αντίστοιχα έργα.

xviii) Μνημόνιο Συνεργασίας, υποβολής πρότασης για τη Δημιουργία ή/και συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων.

 

Στην περίπτωση ένωσης συνδικαιούχων φορέων:

xix) Συμφωνητικό συνεργασίας- (προγραμματική συμφωνία) υπογεγραμμένο νομίμως από όλους τους συνδικαιούχους με σαφή αναφορά στο ρόλο που αναλαμβάνει ο κάθε συνδικαιούχος.

xx) Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ κάθε συνδικαιούχου για συμμετοχή στην Σύμπραξη- Ένωση Συνδικαιούχων Φορέων για την υλοποίηση πράξης και δήλωση αποδοχή των όρων της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της πρότασης δεν είναι δυνατή η προσκόμιση από το Δικαιούχο και τους τυχόν επιμέρους συνδικαιούχους των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα σημεία x) και xi) ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και ότι ο αντίστοιχος φορέας:

 • Δεν έχει διακόψει την άσκηση δραστηριότητας ή δεν έχει γίνει παύση εργασιών του και συνεχίζει να λειτουργεί.
 • Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 • Δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 • Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 • Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών για την υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής των Όρων από το Δικαιούχο.

 

Προϋπολογισμός

? 1.100.000

Περίοδος υποβολής

από 4/11/2013 έως 13/1/2014


Οι προτάσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Οι προτάσεις, σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται στην έδρα της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Ξενοφώντος 7, 10557, Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου).


Περισσότερα: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2462


^ Αρχή Σελίδας