Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
23/12/2013 Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας
Ενδεικτικές δράσεις:

 • Μελέτες
 • Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης όπως προβολή - υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικής αριστείας, παραδειγματικών πρακτικών στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
 • Πληροφόρηση - Ομαδική και εξατομικευμένη Συμβουλευτική - Υποστήριξη
 • Επιμόρφωση όπως προγράμματα επιμόρφωσης σύντομης διάρκειας (μικρότερης των 30 ωρών), παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων στο εσωτερικό ή εξωτερικό και μπορούν να υλοποιούνται από:
 • α) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (Ν. 3879/10 άρθρο 12)
  β) τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) (Ν. 3879/10 άρθρο 13)
  γ) τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3696/2008, ΦΕΚ 177 Α΄,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 3848/2010, ΦΕΚ 71 Α΄) και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (άρθρο11 του ν. 3696/2008, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 3879/10)
  δ) οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, και λοιπούς φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 3879/10 (Δια Βίου Μάθηση και Άλλες Διατάξεις).
 • Δικτύωση
 • Πιλοτική εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στους ανωτέρω προτεινόμενους τομείς παρέμβασης (κοινωνικός, τουριστικός, περιβαλλοντικός, ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων) και στην περιοχή παρέμβασης του έργου.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Τομείς ενδιαφέροντος

Κοινωνική Ενσωμάτωση - Κοινωνικές Υπηρεσίες  

Κατηγορία δικαιούχων

Συλλογικοί Φορείς

Άλλα νομικά πρόσωπα

Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

Σε ποιους απευθύνεται

Φορείς ή ενώσεις συνδικαιούχων φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως κλαδικούς φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, που σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής τους, έχουν ως σκοπό τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων στον τομέα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ή/ και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ενδεικτικά σε θέματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων -επιχειρήσεων) καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα. 

Όροι και προϋποθέσεις

Κάθε υποβαλλόμενη προς ένταξη πράξη δεν δύναται να υπερβαίνει τις 700.000?.

Ο φάκελος κάθε πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και http://www.athensib.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και http://www.athensib.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται. Επισημαίνεται ότι, το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) που θα υποβληθεί στο φάκελο της πρότασης μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά τη συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Για το λόγο αυτό, οι φορείς που θα υποβάλλουν πρόταση για ένταξη πράξεων στο ΕΠ ΑΝΑΔ στο πλαίσιο της παρούσας οφείλουν να επικοινωνήσουν με το στέλεχος της Μονάδας Δ του ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο, για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στην Ηλεκτρονική

Υποβολή του ΕΣΠΑ, πριν την υποβολή της πρότασης.

(iii) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Πράξης, τύπου Gantt.

(iv) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου. Επίσης είναι επιτρεπτή η υποβολή πιστοποιητικού σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και το ΕΛΟΤ 1431:Ι:2008 από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ για τις ως άνω πιστοποιήσεις.

(v) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη παραγωγής εσόδων για τις πράξεις.

(vi) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης των πράξεων από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(vii) Σχέδιο Οδηγού Υλοποίησης της δράσης με ίδια μέσα με σαφή αναφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που προτείνεται για χρηματοδότηση (δράσεις, δείκτες, μέθοδος υλοποίησης σε συνάρτηση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
χρονοδιάγραμμα κλπ.)

(viii) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου) στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

(ix) Για την περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Ένωση Συνδικαιούχων, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Προγραμματική Συμφωνία με ακριβή περιγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των επιμέρους μελών της ένωσης ή σύμπραξης. Στην
προγραμματική συμφωνία περιγράφεται η συνεισφορά του κάθε δικαιούχου στην εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και θα πρέπει να προκύπτει ευκρινώς ο επικεφαλής δικαιούχος και επίσης οι δράσεις που αναλαμβάνει ο κάθε επιμέρους
συνδικαιούχος. Επίσης απαιτείται η προσκόμιση ανα μέλος της ένωσης συνδικαιούχων απόφαση ΔΣ για την έγκριση της προγραμματικής συμφωνίας.

(x) Νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης του Δικαιούχου και των επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων με τυχόν τροποποιήσεις ή/και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ, όπου θα εμφανίζεται ο σκοπός ή/και οι αρμοδιότητες, ο/η νόμιμος εκπρόσωπος, η έδρα και τα τυχόν παραρτήματα κλπ.)


Προϋπολογισμός

? 2.100.000

Περίοδος υποβολής

από 4/11/2013 έως 13/1/2014


Οι προτάσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Οι προτάσεις, σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται στην έδρα της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Ξενοφώντος 7, 10557, Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου).


Περισσότερα: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2463


^ Αρχή Σελίδας