Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
23/12/2013 4η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NET»
Το Πρόγραμμα έχει στόχους:

  • την ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης καθώς και στη συμμετοχή δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
  • την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές
  • Την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομεδων από κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και από χώρες συνδεδεμένες με την ΕΕ
  • την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" 

Είδος ενίσχυσης

Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

 Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα 

Τομείς ενδιαφέροντος

Έρευνα - Τεχνολογία - Καινοτομία  

Κατηγορία δικαιούχων

Άλλοι

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Υπουργεία - ΝΠΔΔ

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Συλλογικοί Φορείς

Άλλα νομικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) 

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν οι ερευνητικοί φορείς, οι επιχειρήσεις καθώς και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι εταιρείες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οργανισμοί νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνολογικοί, μη κερδοσκοπικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς με δραστηριότητες και στόχους συναφείς με το αντικείμενο και τους στόχους της παρούσας δράσης/πρόσκλησης οι οποίοι συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα των Προκηρύξεων υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου FENCO-NET και CAPITA-ERANET. 

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν οι ερευνητικοί φορείς, οι επιχειρήσεις καθώς και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι εταιρείες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οργανισμοί νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνολογικοί, μη κερδοσκοπικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς με δραστηριότητες και στόχους συναφείς με το αντικείμενο και τους στόχους της παρούσας δράσης/πρόσκλησης οι οποίοι συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα των Προκηρύξεων υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου FENCO-NET και CAPITA-ERANET.

 

Προϋπολογισμός

? 970.000 

Περίοδος υποβολής

από 3/12/2013 έως 10/1/2014 (ώρα 14:00)


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014, ώρα 14:00. Παράδοση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ στο γραφείο 009, στο ισόγειο, μέχρι τις 14:00 μμ, Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα.


Περισσότερα: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2473


^ Αρχή Σελίδας