Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αναλωσίμων υλικών» στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ [ΕΛΗΞΕ]
Περίληψη Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας (ομάδα Α ,ομάδα Β,  και ομάδα Γ), για την προμήθεια  «Αναλωσίμων υλικών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό Θαλάσσιο οικοσύστημα: έρευνα ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την  in situ  προστασία τους» με κωδικό MIS 375692

Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας (ομάδα Α ,ομάδα Β, και ομάδα Γ), για την προμήθεια  «Αναλωσίμων υλικών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό Θαλάσσιο οικοσύστημα: έρευνα ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την  in situ  προστασία τους» με κωδικό MIS 375692 προϋπολογισμού έως του ποσού  των <12.600,00> ? δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)


^ Αρχή Σελίδας