Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στα πλαίσιο του Υποέργου 41 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
Περίληψη του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων ? (8.000,00?), στο πλαίσιο του Υποέργου 41 με τίτλο «Μελέτη της πρωτείνης θερμικού σοκ 90 (HSP90) σε βλαστικά κύτταρα του καρκίνου, με τη χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος mAb 4C5», της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ -Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» με κωδικό MIS 379389

Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων ? (8.000,00?), στο πλαίσιο του Υποέργου 41 με τίτλο «Μελέτη της πρωτείνης θερμικού σοκ 90 (HSP90) σε βλαστικά κύτταρα του καρκίνου, με τη χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος mAb 4C5», της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ -Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» με κωδικό MIS 379389

Διευκρινήσεις επί του Παραρτήματος Ι του Πρόχειρου Διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 41 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ»^ Αρχή Σελίδας