Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1176/20-03-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων» - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» [ΕΛΗΞΕ]
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων» - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

- Έντυπο πρότασης  

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ                             

Τηλέφωνο : 210 5385174                                                               Αιγάλεω: 20-03-15

FAX            : 210 5385185                                                             Αριθμ. Πρωτοκ.: 1176

E-mail        :eee@teiath.gr                                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου M-Y WINE 11ΣΥΝ_2_704 με τίτλο "Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ - ΕΣΠΑ 2007 - 2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και από εθνικούς πόρους, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών του ανωτέρου έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Πτυχιούχος Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Αντικείμενο έργου: Πειραματικές Οινοποιήσεις, μικροβιολογική ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια
Μονάδες βαθμολόγησης
Πτυχίο Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
Βαθμός Πτυχίου X 5 μονάδες
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
20
Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
10
Ερευνητική δραστηριότητα σε ερευνητικά προγράμματα
20
Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30-06-15.
Ποσό σύμβασης: 3.200,00 ? (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

Αξιολόγηση προτάσεων
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγεται εκείνη που πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παραπάνω προσόντα. Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα

οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. Πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8.00-12.00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 1176/20-03-15) για το έργο "Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων"», μέχρι και τις 03-04-15 στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Αθήνας

Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων,

Αγίου Σπυρίδωνος και Μήλου 1 (2ος όροφος),

Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.    Έντυπο Πρότασης
2.    Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

(Τα αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα απαιτούμενα προσόντα θα προσκομισθούν όταν ζητηθούν).
Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Για την καλύτερη αξιολόγηση είναι δυνατή η πρόσκληση των υποψηφίων (όλων ή ορισμένων από αυτούς) σε συνέντευξη.

Υποβολή ενστάσεων
Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας

^ Αρχή Σελίδας