Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
30/05/2016 Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ28] για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ¶ξονες Προτεραιότητας 6,8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ»
Πρόσκληση

Οδηγός για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπόδειγμα 1 - Σύσταση, Οργάνωση και Στελέχωση 

Κριτήρια Ένταξης

Αίτηση Χρηματοδότησης

Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα

Απόφαση Ένταξης

Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΠ


Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020


^ Αρχή Σελίδας