Ανακοινώσεις  
Ημερομηνίες πραγματοποίησης κατατακτήριων εξετάσεων 2017-18 (23/02/2018)
Προγραμματισμός μαθημάτων και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2017-18 (23/02/2018)
Υπογραφή συμβάσεων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας 2017-18 (11/12/2017)
Φροντιστηριακό Μάθημα «Τέχνη – Ψυχανάλυση και Κοινωνία» (06/12/2017)
Φροντιστηριακό Mάθημα Ιταλικής Γλώσσας χειμερινού εξαμήνου 2017-18 (13/11/2017)
Φροντιστηριακό Mάθημα Aγγλικής Γλώσσας χειμερινού εξαμήνου 2017-18 (14/03/2017)
[α]ορατοί τόποι - Workshop ΤΕΙ Αθήνας (01/11/2016)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (07/09/2016)
Β΄Επιστημονικό Συνέδριο Σ.Κ.Σ ΤΕΙ Αθήνας "Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα" (26/05/2016)
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην "Παραγωγή βίντεο, οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα γραφικά" (03/09/2015)
 Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών 
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην "Παραγωγή βίντεο, οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα γραφικά"
Το Τμήμα   Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών  του Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 οργανώνει και λειτουργεί  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην
«Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα  Γραφικά»
.
Ο απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά» - Μaster of Αrts in Video, Audiovisual Media and Motion Graphics  Production»(ΦΕΚ   1493/16-7-15 τ.΄Β ).
Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Χρονική διάρκεια –Δίδακτρα
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών ,εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας.
Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 4.500 ? και καταβάλλονται εφάπαξ ή  σε τρεις δόσεις, ως εξής: με την εγγραφή αρχικά  2.000?, 1250? στην αρχή του Β' εξαμήνου και 1250? στην αρχή του Γ' εξαμήνου.

Διεξαγωγή μαθημάτων
Tα μαθήματα διεξάγονται κυρίως στις εγκαταστάσεις του Τμήματος    Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών   με απογευματινό/βραδινό ωράριο  τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα.
Υποψήφιοι: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Συνεκτιμάται  η γνώση της Αγγλικής η άλλης γλώσσας που ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση η οποία τεκμηριώνεται όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α.
Ο αριθμός εισακτέων κατΆ έτος ορίζεται κατΆ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές/τριες πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του I.K.Y. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Διαδικασία Επιλογής:H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
 1. Γενικός βαθμός πτυχίου:30%
 2. Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου:15%
 3. Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος:15%
 4. Συνέντευξη:40%

Δικαιολογητικά –Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους από την 7η Σεπτεμβρίου έως και την 5η Οκτωβρίου 2015 .Ο φάκελος πρέπει να περιέχει:
 1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Παράρτημα Β)
 2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 3. Βιογραφικό Σημείωμα.
 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η  υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. (Παράρτημα Γ).
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
 6. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής), όπως περιγράφονται στο παράρτημα Α, η αντίστοιχα πιστοποιητικά για οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση.
 7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 8. Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει).
Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας στη διεύθυνση :
Γραμματεία Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
Για το Π.Μ.Σ. «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα  Γραφικά».
Τμήμα  Φωτογραφίας και Oπτικοακουστικών
ΤΕΙ Αθήνας
Αγ.Σπυρίδωνος,12243,Αιγάλεω,Αττική
Πληροφορίες: Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. href="http://www.teiath.gr/photography/master/   και στη Γραμματεία του Τμήματος  Φωτογραφίας και Oπτικοακουστικών (email:photography@teiath.gr),τηλ.:2105385410&5385411 FAX:2105385410).

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας                          Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.


Μιχαήλ Μπρατάκος                                         Δρ.Γρηγόριος Βλασσάς
Καθηγητής                                                          Καθηγητής

^ Αρχή Σελίδας