Ανακοινώσεις  
Ορισμός μαθημάτων ειδικότητας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (20/11/2019)
Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 2019 (06/11/2019)
Πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ: Επιλεγέντες φοιτητές (07/10/2019)
Ανανεώσεις εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2019-20 (04/10/2019)
Κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα (04/10/2019)
Τροποποιήσεις προγράμματος σπουδών (04/10/2019)
Έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το "χειμερινό" εξάμηνο 2019 (26/09/2019)
Ολοκλήρωση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών (ταυτοπροσωπία) (26/09/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέσω του προγράμματος Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα (26/09/2019)
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 
Ανακοινώσεις Β' εξ. (για όλα τα μαθήματα)
Ιστορία αρχιτεκτονικής και τέχνης: Νεωτερικοί χρόνοι
Σχεδιαστική μεθοδολογία μέσω Η/Υ
Ελεύθερο σχέδιο και χρώμα: Τρισδιάστατος χώρος
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων: Κατοικία
Ρυθμολογία επίπλου: Αρχαίοι και μεσαιωνικοί χρόνοι
Βασικό σχέδιο και πλαστική
Σχεδιαστική μεθοδολογία μέσω Η/Υ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σχεδιαστική Μεθοδολογία μέσω Η/Υ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β2
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό + Εργαστηριακό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΓΥ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 4
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Β

Υπεύθυνος μαθήματος: Δρ. Δημήτριος Μακρής

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι σκοποί και οι στόχοι του μαθήματος αναπτύσσονται μέσω μιας διαστρωμάτωσης τριών θεματικών περιοχών ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευομένων, και τις εξελίξεις τόσο του λογισμικού όσο και του εξοπλισμού.

Α’ θεματική περιοχή
  • Ανάπτυξη γνώσεων των υπολογιστικών πρακτικών μοντελοποίησης.
  • Ανάπτυξη γνώσεων των τεχνολογιών που υποστηρίζουν υπολογιστική μοντελοποίηση και ψηφιακά μέσα.
Β’ θεματική περιοχή
  • Ανάπτυξη γνώσεων προηγμένων τεχνικών σε ψηφιακά περιβάλλοντα Παραμετρικής σχεδίασης και Εικονικής πραγματικότητας.
  • Ανάστροφη σχεδίαση (reverse design).

Γ’ θεματική περιοχή
  • Ανάπτυξη υπολογιστικών μηχανισμών για δημιουργικές διαδικασίες παραγωγής μοντέλων, μέσω παραγωγικών τεχνικών.
  • Ανάπτυξη διαδραστικών στοιχείων για τον έλεγχο και τις επιλογές στη καθοδήγησης της επιλογής των επιθυμητών λύσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το θεωρητικό και εργαστηριακό πλαίσιο του μαθήματος οργανώνεται σύμφωνα με την διαστρωμάτωση των τριών σκοπούμενων θεματικών περιοχών.
Θεωρητικό πλαίσιο
Α’ θεματική περιοχή
Αρχές και διαδικασίες της ψηφιακής μοντελοποίησης και των αναπαραστατικών μεθόδων, στα γνωστικά πλαίσια της σχεδίασης. Οι επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας διατυπώνονται σε σχέση με τις εννοιολογικές κατηγορίες της σχεδιαστικής μεθοδολογίας.

Β’ θεματική περιοχή
Θεωρία, τεχνολογίες και μέθοδοι παραμετρικής σχεδίασης και σχεδίασης με χαρακτηριστικά. Προσέγγιση διαδικασιών σχεδίασης βασισμένων σε κανόνες, συσχετισμούς, και περιορισμούς. Μέθοδοι ορισμού συσχετίσεων μεταξύ των αντικειμένων και καθορισμός των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους. Μέθοδοι παραγωγής και επιμέλειας παραλλαγών.

Γ’ θεματική περιοχή
Θεωρητικές προσεγγίσεις παραγωγικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων. Δομές και διαδικασίες της υπολογιστικής σχεδίασης. Μέθοδοι μοντελοποίησης σχεδιαστικής γνώσης και σχεδιαστικών προτιμήσεων κατά τις διαδικασίες σχεδίασης. Προσέγγιση αρχών και μεθόδων υπολογιστικής αισθητικής.

Εργαστηριακό πλαίσιο
Α’ θεματική περιοχή

Αλληλεπίδραση με τα ψηφιακά γεωμετρικά κατασκευάσματα. Διερεύνηση μια σειράς ψηφιακών περιβαλλόντων στο πλαίσιο της δυνατότητας των ψηφιακών μοντέλων να αποτελούν ενεργό συνδετικό κρίκο μεταξύ  της σχεδίασης και της υλοποίησης από τη φάση της εννοιολογικής σχεδίασης.

Β’ θεματική περιοχή
Σχεδίαση βασισμένη σε περιβάλλον παραμετρικής σχεδίασης και βασισμένη σε χαρακτηριστικά. Αλληλεπίδραση με την ψηφιακή αναπαράσταση που παράγεται από υπολογιστικούς μηχανισμούς. Διαδικασίες καθορισμού περιορισμών, κανόνων και αλληλεξαρτήσεων. Μέθοδοι παραγωγής και επιμέλειας σχεδιαστικών παραλλαγών των αντικειμένων.

Γ’ θεματική περιοχή
Αλληλεπίδραση με ψηφιακά περιβάλλοντα παραγωγής ψηφιακών μοντέλων. Αλληλεπίδραση με υπολογιστικούς μηχανισμούς που παράγουν αυτόματα ψηφιακή αναπαράσταση. Αλληλεπίδραση με υπολογιστικά σχήματα μοντελοποίησης  σχεδιαστικά – συνθετικά μέσω κριτηρίων.

^ Αρχή Σελίδας