Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6412/20-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MARK1 – Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την έγκαιρη διάγνωση του κακοήθους μελανώματος» στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2013-2015» [ΕΛΗΞΕ]
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MARK1 - Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την έγκαιρη διάγνωση του κακοήθους μελανώματος» στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ 2013-2015»

- Έντυπο πρότασης 
 

logo

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ                             

Τηλέφωνο : 210 5385174                                                              Αιγάλεω: 20-10-2014

FAX            : 210 5385185, 210 5385852                                        Αριθμ. Πρωτοκ.: 6412

E-mail:        eee@teiath.gr                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΣΡΑΗΛ 2013-2015»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MARK1 - Ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Έγκαιρη Διάγνωση του Κακοήθους Μελανώματος» και κωδικό ΓΓΕΤ ISR_3233, της πράξης «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακάτω ειδικότητα:

1.    Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε. (Μεταπτυχιακός Φοιτητής)

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια
Μονάδες βαθμολόγησης
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
Βαθμός πτυχίου * 3 μονάδες
Πρότερη εμπειρία σε ερευνητικά έργα με συναφές αντικείμενο
40
Μεταπτυχιακός Φοιτητής
10
Γνώση αγγλικής γλώσσας
20
 
Διάρκεια σύμβασης έως: 30/09/2015.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των 11340,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)

Συμμετοχή στα ακόλουθα ΠΕ :
Ε.Ε.1: Σχεδιασμός Πλατφόρμας MARK1
Ε.Ε.4: Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων MARK1
Ε.Ε.5: Ολοκλήρωση Πλατφόρμας MARK1, Τεχνικός Έλεγχος & Διασφάλιση Ποιότητας
Ε.Ε.6: Πιλότοι Επίδειξης & Αξιολόγηση Απόδοσης
Ε.Ε.7: Διαχείριση Δ.Π.Ι., Πλάνο Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση προτάσεων
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγεται εκείνη που πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παραπάνω προσόντα. Πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

Υποβολή προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8.00-12.00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 6412/20-10-2014) για τις ανάγκες του έργου «MARK1 - Ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Έγκαιρη Διάγνωση του Κακοήθους Μελανώματος», μέχρι και τις 07/11/2014 στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων,
Αγίου Σπυρίδωνος 28 και Μήλου 1 (2ος όροφος),
Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 10

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
·           Έντυπο πρότασης
·           Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)
·           Επικυρωμένα αποδεικτικά τίτλων σπουδών
·           Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Υποβολή ενστάσεων
Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας

^ Αρχή Σελίδας