Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (501/13-02-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MISCIRLU” ΚΩΔ. «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»-1476 της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» [ΕΛΗΞΕ]
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Medical Image SCIence thRough LUminescence MISCIRLU" ΚΩΔ. «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»-1476 της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

- Έντυπο πρότασης 


   

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση :  Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

Τηλέφωνο :  210 5385174                                                     Αιγάλεω: 13-02-2015

FAX :  210 5385852                                                     Αριθμ. Πρωτοκ.:  501

e-mail :  eee@teiath.gr
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Medical Image SCIence thRough LUminescence MISCIRLU" ΚΩΔ. «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»-1476 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του  ερευνητικού έργου με τίτλο «Medical Image SCIence thRough LUminescence», ακρωνύμιο MISCIRLU, κωδικό  «ΑΡΙΣΤΕΙΑ » 1476 της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης ερευνητικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τη στελέχωση της ομάδας του τεχνικού προσωπικού με εξωτερικούς συνεργάτες ως ακολούθως:

Θέση 1η

Ένα (1) πτυχιούχο ΤΕΙ, τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (πρώην Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων), με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην ιατρική φυσική, που να είναι υποψήφιος διδάκτορας με θέμα σχετικό με ιατρική φυσική, για κατασκευή λογισμικού υπολογισμού παραμέτρων ποιότητας ψηφιακής ιατρικής εικόνας (Ενότητα Εργασίας 4) του ερευνητικού έργου.

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια
Μονάδες βαθμολόγησης
Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.
Βαθμός Πτυχίου X 1.0 μονάδες
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική.
Βαθμός διπλώματος X 1.0 μονάδες
Γνώση χρήσης Η/Υ, προγραμματισμού Η/Υ και δημιουργία γραφικών περιβαλλόντων (GUI).
 
20
Ερευνητική εμπειρία στον υπολογισμό παραμέτρων ποιότητας εικόνας.
 
30
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με σχετικό αντικείμενο.
 
30

Προβλεπόμενη αμοιβή: 4.000,00 ευρώ (2.67 ανθρωπομήνες).
Διάρκεια σύμβασης: 3.0 μήνες

Θέση 2η

Ένα (1) πτυχιούχο ΤΕΙ τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (πρώην Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην ιατρική φυσική, που να είναι υποψήφιος διδάκτορας με θέμα σχετικό με ιατρική φυσική, για κατασκευή λογισμικού και αλγορίθμων υπολογισμού παραμέτρων ποιότητας ψηφιακής ιατρικής εικόνας (Ενότητα Εργασίας 4) του ερευνητικού έργου.

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια
Μονάδες βαθμολόγησης
Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.
Βαθμός Πτυχίου X 1.0 μονάδες
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική.
Βαθμός διπλώματος X 1.0 μονάδες
Γνώση χρήσης Η/Υ, προγραμματισμού Η/Υ και δημιουργία γραφικών περιβαλλόντων (GUI)


20
Ερευνητική εμπειρία στον υπολογισμό παραμέτρων ποιότητας εικόνας.


30
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με σχετικό αντικείμενο.


30

Προβλεπόμενη αμοιβή: 3.700,00 ευρώ (2.47 ανθρωπομήνες).
Διάρκεια σύμβασης: 2.5 μήνες

Θέση 3η

Ένα (1) πτυχιούχο ΤΕΙ τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών με εμπειρία σε σχεδιασμό και κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και διατάξεων συλλογής ψηφιακών δεδομένων, για παροχή έργου στην Ενότητα Εργασίας 6 (Ε.Ε. 6) του ερευνητικού έργου.

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια
Μονάδες βαθμολόγησης
Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Βαθμός Πτυχίου X 1.0 μονάδες

Γνώση χρήσης και προγραμματισμού Η/Υ ή/και ηλεκτρονικών/υπολογιστικών συστημάτων
20

Επαγγελματική Εμπειρία σχεδιασμό και κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και διατάξεων συλλογής ψηφιακών δεδομένων
50

Σχετική ερευνητική εμπειρία, συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες ή εμπειρία από την ανάληψη έργων.
20


Προβλεπόμενη αμοιβή: 4.800,00 ευρώ (3.69 ανθρωπομήνες).
Διάρκεια σύμβασης: 3.7 μήνες


Θέση 4η

Ένα (1) πτυχιούχο ΤΕΙ τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, για παροχή έργου στην Ενότητα Εργασίας 1 (Ε.Ε. 1) του ερευνητικού έργου, στα παραδοτέα 1.2γ & 1.4.

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια
Μονάδες βαθμολόγησης
Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ 
Βαθμός Πτυχίου X 1.0 μονάδες

Γνώση χρήσης και προγραμματισμού Η/Υ ή/και ηλεκτρονικών/υπολογιστικών συστημάτων
20

Συναφή επαγγελματική εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα και Εμπειρία στην λήψη και επεξεργασία δεδομένων
50

Σχετική ερευνητική εμπειρία, συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες ή εμπειρία από την ανάληψη έργων.
20


Προβλεπόμενη αμοιβή: 5.000,00 ευρώ (3.08 ανθρωπομήνες).
Διάρκεια σύμβασης: 3.0 μήνες

Ο χρόνος απασχόλησης θα ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες των υποέργων.

Αξιολόγηση προτάσεων
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγεται εκείνη που πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παραπάνω προσόντα. Πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

Υποβολή προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8.00-12.00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την
ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 501/13-02-2015) για το ερευνητικό έργο με τίτλο «Medical Image SCIence thRough LUminescence», ακρωνύμιο MISCIRLU, κωδικό  «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» 1476 της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», μέχρι και τις 27-02-2015 στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων,
Αγίου Σπυρίδωνος 28 και Μήλου 1 (2ος όροφος),
Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
·      Έντυπο πρότασης
·      Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)
·      Αντίγραφα τίτλων σπουδών
·      Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Υποβολή ενστάσεων
Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999).
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας

^ Αρχή Σελίδας