Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1314/30-03-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MISCIRLU” ΚΩΔ. «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»-1476 της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» [ΕΛΗΞΕ]
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Medical Image SCIence thRough LUminescence MISCIRLU" ΚΩΔ. «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»-1476 της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

- Έντυπο πρότασης 
  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση :  Αγ. Σπυρίδωνος & Μήλου 1, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ

Τηλέφωνο :  210 5385174                                                     Αιγάλεω: 30-03-15

           FAX :  210 5385185                                                     Αριθμ. Πρωτοκ.: 1314

        e-mail :  eee@teiath.gr

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Medical Image SCIence thRough LUminescence MISCIRLU" ΚΩΔ. «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»-1476 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του  ερευνητικού έργου με τίτλο «Medical Image SCIence thRough LUminescence», ακρωνύμιο MISCIRLU, κωδικό  «ΑΡΙΣΤΕΙΑ » 1476 της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την στελέχωση της ομάδας του τεχνικού προσωπικού με εξωτερικό συνεργάτη ως ακολούθως:

Πτυχιούχος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
Αντικείμενο: Παροχή έργου στην Ενότητα Εργασίας 1 (Ε.Ε. 1) του ερευνητικού έργου, στα παραδοτέα 1.2γ & 1.4.
Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια


Μονάδες βαθμολόγησης
Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ 
Βαθμός Πτυχίου X 1.0 μονάδες
Γνώση χρήσης και προγραμματισμού Η/Υ ή/και ηλεκτρονικών/υπολογιστικών συστημάτων
10
Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας
5
Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
5
Επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων
50
Ερευνητική εμπειρία, συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες
20

Προβλεπόμενη αμοιβή: 5.000,00 ευρώ (3.08 ανθρωπομήνες)
Διάρκεια σύμβασης: 3.08 μήνες.

Αξιολόγηση προτάσεων
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγεται εκείνη που πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παραπάνω προσόντα. Πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

Υποβολή προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8.00-12.00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 1314/30-03-15) για το ερευνητικό έργο με τίτλο «Medical Image SCIence thRough LUminescence», ακρωνύμιο MISCIRLU, κωδικό  «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» 1476 της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», μέχρι και τις 16-04-15 στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων,
Αγίου Σπυρίδωνος 28 και Μήλου 1 (2ος όροφος),
Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
·      Έντυπο πρότασης
·      Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)
·      Αντίγραφα τίτλων σπουδών
·      Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.


Υποβολή ενστάσεων

Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας

^ Αρχή Σελίδας