Ανακοινώσεις  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 2017-2018 (20/12/2017)
DHMOKRITOS (30/11/2017)
ISRAHL (30/11/2017)
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΤΕΣ (01/11/2017)
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΤΕΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (01/11/2017)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (31/10/2017)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (20/09/2017)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΣΛΟΒΑΚΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ (18/09/2017)
Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακαδ. έτος 2018-2019 (18/09/2017)
8η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ - ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (04/09/2017)
Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες (04/09/2017)
 Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας 
Υποβολή Αίτησης Σίτισης
Word Document Σίτιση Σπουδαστών σε Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.Α., Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Π.Α.)
Κανονισμός Σίτισης
Διάρκεια Σίτισης
Δικαιούχοι Κάρτας Σίτισης
Εναρξη, διακοπή και λήξη της δωρεάν Σίτισης
Αίτηση - Δικαιολογητικά -
Υποχρεώσεις
Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων
Δικαιολογητικά σίτισης
Κανονισμός Σίτισης Σπουδαστών ΤΕΙ-Α
α) του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-

ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195)

β) του άρθρο 31 του ν. 1404/1983 «Δομή και Λειτουργία

των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173)

γ) του άρθρου 21 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική

διαχείριση και ευθύνη» (Α΄ 141)

δ) του κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 387/1983 «Λειτουργία,

οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα Ανώτα-

τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και παροχή δωρεάν σίτισης

στους φοιτητές αυτών» (Α΄ 141)

ε) το π.δ. 497/1984 «Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία

των "σπουδαστικών λεσχών" των τεχνολογικών εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ)» (ΦΕΚ Α΄ 176)

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005)

(Α 98)

ζ) του π.δ. 147/1976 «Περί του Οργανισμού της Κεντρι-

κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων» (Α΄ 56)

η) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή


αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221), όπως τροπο-

ποιήθηκε με το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρ-

μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του

π.δ. 189/2009» (Α 56)

θ) του π.δ. 71/2012
"Διορισμός Υπουργών Α124"
^ Αρχή Σελίδας