Ανακοινώσεις  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛ (27/11/2018)
EKPONHSH DIDAKTORIKHS DIATRIBHS (09/11/2018)
ΣΙΤΙΣΗ 2018-2019 (19/10/2018)
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ (17/10/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2019 (17/10/2018)
ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ (15/10/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΤΠΤΧ ΒΕΛΛΙΟΥ 15-16 (08/10/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_18-19_0 (06/09/2018)
ΣΙΤΙΣΗ 2018-2019 (20/06/2018)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ_ (18/06/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ_ (18/06/2018)
 Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας 
Υποβολή Αίτησης Σίτισης
Word Document Σίτιση Σπουδαστών σε Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.Α., Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Π.Α.)
Κανονισμός Σίτισης
Διάρκεια Σίτισης
Δικαιούχοι Κάρτας Σίτισης
Εναρξη, διακοπή και λήξη της δωρεάν Σίτισης
Αίτηση - Δικαιολογητικά -
Υποχρεώσεις
Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων
Δικαιολογητικά σίτισης
Κανονισμός Σίτισης Σπουδαστών ΤΕΙ-Α
α) του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-

ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195)

β) του άρθρο 31 του ν. 1404/1983 «Δομή και Λειτουργία

των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173)

γ) του άρθρου 21 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική

διαχείριση και ευθύνη» (Α΄ 141)

δ) του κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 387/1983 «Λειτουργία,

οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα Ανώτα-

τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και παροχή δωρεάν σίτισης

στους φοιτητές αυτών» (Α΄ 141)

ε) το π.δ. 497/1984 «Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία

των "σπουδαστικών λεσχών" των τεχνολογικών εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ)» (ΦΕΚ Α΄ 176)

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005)

(Α 98)

ζ) του π.δ. 147/1976 «Περί του Οργανισμού της Κεντρι-

κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων» (Α΄ 56)

η) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή


αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221), όπως τροπο-

ποιήθηκε με το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρ-

μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του

π.δ. 189/2009» (Α 56)

θ) του π.δ. 71/2012
"Διορισμός Υπουργών Α124"
^ Αρχή Σελίδας