Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
(τελ. ενημ. 02/05/2017)

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: Τρίτη 09/05/2017, 10:00 π.μ.

Τεύχος Διακήρυξης

Έντυπο ΤΕΥΔ

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού αρ. πρωτ. διακ.3554/24-04-2017
Σχετική Απόφαση
Μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. διακ. 3554/24-04-2017.
Ως νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 16/05/2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών παραμένει η Τρίτη 09/05/2017 και ώρα 10:00 π.μ.


<< Προκηρύξεις Διαγωνισμών ^ Αρχή Σελίδας