Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού #111.828,16€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: Τετάρτη 29/11/2017, 2:00 μ.μ.

Προκήρυξη και Τεύχος Διακήρυξης
<< Προκηρύξεις Διαγωνισμών ^ Αρχή Σελίδας