Προκηρύξεις Διαγωνισμών
Βρέθηκαν 13 Προκηρύξεις Διαγωνισμών
 
Συνοπτικός Διαγωνισμός για υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων – Υλικού Εκπαίδευσης
 
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων, χώρων και παραρτημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Συντήρηση των Κήπων, Φυτεμένων ∆ωμάτων και Περιβάλλοντος Χώρου του Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής»
 
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκμετάλλευση του Φοιτητικού Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης 1
 
Εργασίες συντήρησης σε ψυκτικά μηχανήματα των εγκαταστάσεων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής
 
Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός
 για εκμίσθωση χώρου για τη λειτουργία χαρτοπωλείου εντός Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστήμιου ∆υτικής Αττικής
 
Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού πυρόσβεσης των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης 1 και 2 του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

 
Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την προμήθεια 100 μονάδων Η/Υ, 60 οθονών Η/Υ και 10 Laser εκτυπωτών, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Τμημάτων των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
(τελ. ενημ. 02/05/2017)
 
^ Αρχή Σελίδας